Rejestracja urodzeń.Szczegóły karty

USC-01 (6)

Urząd Miasta Kalisza, 2015-03-01
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Rejestracja urodzeń.
Historyczny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Frątczak Bogumiła

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty


  1. dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) rodziców dziecka – do wglądu

Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Stanu Cywilnego
ul. Tadeusza Kościuszki 1A ,
62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
I piętro, pokój nr 41 – Rejestracja noworodków
tel. : 62  5048501 ,  62 5049749

Termin

Rejestracji noworodka dokonuje się na podstawie dowodów potwierdzających prawdziwość i prawidłowość

zgłoszonych danych.

Z uwagi na konieczność weryfikacji danych na podstawie aktów stanu cywilnego (np. aktu małżeństwa rodziców dziecka, aktu urodzenia matki) sporządzenie aktu urodzenia i wydanie odpisu (1szt. bezpłatnie) następuje po przeniesieniu niezbędnego aktu do komputerowego Systemu Rejestrów państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego) - tzn. po upływie 7 lub 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia urodzenia dziecka w tut. usc.

Odpis wydaje się osobie zainteresowanej lub przesyła pod wskazany adres zamieszkania rodziców.


Sposób załatwienia sprawy


Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce
urodzenia dziecka.

I etap - w dniu zgłoszenia się jednego lub obojga rodziców do usc.
1. sporządzenie protokołu z danymi dziecka oraz rodziców
2. podpisanie protokołu przez osobę zgłaszająca oraz kierownika usc
3. przeniesienie aktu małżeństwa lub urodzenia matki dziecka do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych
    lub wystąpienie do konkretnego usc o jego przeniesienie

II etap - po upływie od 7 do 10 dni roboczych od dnia podpisania protokołu.
1. weryfikacja danych osobowych w oparciu o akta stanu cywilnego zarejestrowane w Systemie Rejestrów
    Państwowych (Bazie Usług Stanu Cywilnego) - dokonana przez pracownika usc
2. sporządzenie aktu urodzenia
3. odbiór lub wysyłka sporządzonego aktu urodzenia dziecka - zgodnie z ustaleniami dokonanymi z rodzicami
    dziecka.

Opłaty

Brak – w momencie rejestracji noworodka.
22 zł,- wydanie dodatkowego odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka
33 zł,- wydanie odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka.

Wpłaty dokonuje się w kasie – Biuro Obsługi Interesantów -
ul. Tadeusza Kościuszki 1A – parter, lub na rachunek bankowy:
mBank S.A. 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007

Tryb odwoławczy

Odmowa sporządzenia aktu stanu cywilnego, wydania odpisu aktu stanu cywilnego lub wydania dokumentu z akt zbiorowych następuje w drodze decyzji. Odwołania składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kaliszu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji Kierownika USC, a następnie przekazuje się w celu rozpatrzenia do Wojewody Wielkopolskiego.

Informacje dodatkowe

Akt urodzenia sporządza się na podstawie karty urodzenia dziecka przekazanej przez zakład opieki zdrowotnej

(Szpital Wojewódzki w Kaliszu, Pogotowie Ratunkowe) oraz protokołu zgłoszenia urodzenia.

Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia.

Jeśli nie dokonano zgłoszenia kierownik usc sporządza z urzędu akt urodzenia, informując o tym rodziców dziecka.

Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

Osoba zgłaszająca składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka.

W terminie 6 m-cy od daty sporządzenia aktu, rodzice mogą złożyć przed wybranym kierownikiem usc lub

konsulem, oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka.

Dziecko pochodzące z małżeństwa nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga rodziców.
Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Rodzice mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

Kierownik usc, który sporządził akt urodzenia występuje o nadanie numeru PESEL oraz dokonuje zameldowania dziecka pod adresem wskazanym przez jego rodziców.

Wszelkich informacji dotyczących zarejestrowania noworodka można uzyskać pod
numerem telefonu 62 5048501,  62 5049749 , 62 5049789, 62 5049783;
mail – usc@um.kalisz.pl
fax – 62 5049 797

Podstawa prawna

  1. art.20, art.22, art.52-60 Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28.11.2014r. ( Dz. U. 2014r. poz. 1741 ze zm.)
  2. art.62, art.88, art.89 Ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964r. ( Dz. U. z 2012, poz.788 ze zm. )

Załączniki

    Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2015-02-26 Przez: Kędzia Beata
Akceptowany dnia: 2015-05-25 09:40:12 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2023-12-08 02:41:40 Przez: Gość