UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGOSzczegóły karty

WGK-05 (13)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-06-24
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Zalewska Anna

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz P) wraz z uszczegółowieniem (formularze P1-P8) – pliki do pobrania.

Miejsce załatwienia sprawy


Główny Rynek 20
Wydział Geodezji i Kartografii
III piętro p. 56, tel. 062 7654 362, p. 71 tel. 062 76 54 376

Termin


Niezwłocznie

Sposób załatwienia sprawy  1. Złóż wniosek;

  2. Odbierz Dokument Obliczenia Opłaty;

  3. Opłać Dokument Obliczenia Opłaty;

  4 .Przedstaw dowód wniesienia opłaty;

  5. Odbierz zamówione materiały wraz z licencją.


  Opłaty  Opłata po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty w kasie Urzędu: Główny Rynek 20, ul. Kościuszki 1a lub na konto PKO BP S.A.  nr: 10 1020 2212 0000 5002 0387 5390

  Tryb odwoławczy

  Stronie służy prawo wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnienie materiałów zasobu do Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
  w Poznaniu.

  Informacje dodatkowe

  Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczy w szczególności zakupu map ewidencyjnych i zasadniczych (formularz nr P i P3)

  Przykładowe ceny:                                                                                                                                              

  - mapa ewidencji gruntów i budynków A4 czarno-biała – 7,50 zł                                                                     

  - mapa ewidencji gruntów i budynków A4 kolorowa – 10,70 zł                                                                           

  - mapa zasadnicza A4 czarno-biała – 16,10 zł

  - mapa zasadnicza A4 kolorowa – 22,90 zł

  e-maile:                                                                                                                                                             podgik@um.kalisz.pl ;  wgk@um.kalisz.pl

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

  Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

  Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

  Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

  Podstawa prawna

  ·art. 40a - j ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.),

  Rozdział 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 października 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183).

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz U. z 2019r. poz. 434).

   

  Załączniki

  Dodany dnia: 2019-06-24 Przez: Szubert Joanna
  Akceptowany dnia: 2019-06-24 08:09:26 Przez: Marczak Michał
  Generowany dnia: 2019-12-08 06:48:43 Przez: Gość


  Historia zmian

  1. Zmieniono: 2019-06-24 - 2019-06-24 08:09:26
   Przez: Marczak Michał
   Poprzednia wersja
  2. Zmieniono: 2018-05-29 - 2019-06-24 07:14:28
   Przez: Marczak Michał
   Poprzednia wersja
  3. Zmieniono: 2018-01-03 - 2018-05-29 13:52:17
   Przez: Marczak Michał
   Poprzednia wersja
  4. Zmieniono: 2017-12-14 - 2018-01-03 11:28:12
   Przez: Marczak Michał
   Poprzednia wersja
  5. Zmieniono: 2017-12-04 - 2017-12-15 10:49:56
   Przez: Marczak Michał
   Poprzednia wersja
  6. Zmieniono: 2017-11-08 - 2017-12-05 06:46:26
   Przez: Marczak Michał
   Poprzednia wersja
  7. Zmieniono: 2016-11-04 - 2017-11-08 13:20:29
   Przez: Marczak Michał
   Poprzednia wersja
  8. Zmieniono: 2016-02-01 - 2016-11-04 13:40:23
   Przez: Marczak Michał
   Poprzednia wersja
  9. Zmieniono: 2015-04-27 - 2016-03-04 08:51:40
   Przez: Marczak Michał
   Poprzednia wersja
  10. Zmieniono: 2014-07-14 - 2015-04-27 15:16:49
   Przez: Marczak Michał
   Poprzednia wersja
  11. Zmieniono: 2014-02-07 - 2014-08-01 09:02:13
   Przez: Marczak Michał
   Poprzednia wersja
  12. Zmieniono: 2012-12-28 - 2014-02-14 13:32:16
   Przez: Marczak Michał
   Poprzednia wersja