PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI ZGODNIE Z USTALENIAMI PLANU MIEJSCOWEGO, PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE ROLNE I LEŚNE ( W PRZYPADKU WYDZIELENIA NOWYCH DRÓG LUB WYDZIELENIE DZIAŁEK GRUNTU O POWIERZCHNI MNIEJSZEJ NIŻ 0.3000 HA)Szczegóły karty

WGK-04 (10)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-12-06
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI ZGODNIE Z USTALENIAMI PLANU MIEJSCOWEGO, PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE ROLNE I LEŚNE ( W PRZYPADKU WYDZIELENIA NOWYCH DRÓG LUB WYDZIELENIE DZIAŁEK GRUNTU O POWIERZCHNI MNIEJSZEJ NIŻ 0.3000 HA)

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Burzyńska Iwanow Agata

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

I ETAP
Wniosek o podział nieruchomości ze wskazaniem nr ewidencyjnego działki, obrębu, położenia działki oraz celu podziału.
Załączniki:

 • mapa zasadnicza ze wstępnym projektem podziału – oryginał – ilość egzemplarzy uzależniona od ilości stron postępowania,
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków – oryginały,
 • odpis z księgi wieczystej lub protokół badania księgi wieczystej sporządzony przez wykonawcę pracy podziałowej – kserokopia – oryginał do wglądu,

II ETAP
Wniosek o wydanie decyzji podziałowej
Załączniki:

 • mapa zasadnicza z projektem podziału nieruchomości - ilość egzemplarzy uzależniona od ilości stron postępowania,
 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości wraz ze szkicem przebiegu granic nieruchomości,
 • wykaz zmian gruntowych / wykaz zmian gruntowych na mapie z projektem podziału nieruchomości,
 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.

Powyższe dokumenty muszą być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Miejsce załatwienia sprawy

Główny Rynek 20
Wydział Geodezji i Kartografii
III piętro p. 70,
tel. 062 7654 386

Termin

I ETAP – postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości wydawane jest w ciągu 30 dni od daty wpływu wniosku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w ciągu 2 miesięcy.
II ETAP – w ciągu 30 dni po otrzymaniu kompletu wymaganych dokumentów.

Sposób załatwienia sprawy

 • Wniosek wraz z załącznikami do I ETAPU przekazywany jest do Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta celem uzyskania w formie postanowienia opinii proponowanego podziału nieruchomości. Po wydaniu postanowienia, pozytywnie opiniującego proponowany podział nieruchomości i po dostarczeniu kompletu dokumentów będących załącznikami do II ETAPU, wydawana jest decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości będąca podstawą do ujawnienia podziału w ewidencji gruntów i budynków i księgach wieczystych.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Zażalenie od postanowienia oraz odwołanie od decyzji można składać w Urzędzie Miasta Kalisza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w pok. Nr 21 lub listownie.

Informacje dodatkowe

wgk@um.kalisz.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 • Dział III, rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonania podziałów nieruchomości (jednolity tekst, Dz. U. z 2004 r., Nr 268, poz. 2663).

Załączniki

  Brak załączników

Dodany dnia: 2018-12-06 Przez: Burzyńska Iwanow Agata
Akceptowany dnia: 2018-12-06 13:35:21 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2019-09-17 20:04:31 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2018-03-09 - 2018-12-06 13:35:20
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2018-01-23 - 2018-03-09 11:01:08
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2017-05-26 - 2018-01-23 13:57:44
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2016-12-29 - 2017-05-29 06:24:37
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2016-04-18 - 2017-01-12 07:34:40
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2015-12-08 - 2016-04-18 13:54:52
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2015-06-15 - 2015-12-09 08:34:12
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2015-04-20 - 2015-07-08 10:45:34
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2011-05-28 - 2015-04-21 07:58:12
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja