ZGŁASZANIE I WPROWADZANIE ZMIAN DANYCH DOTYCZĄCYCH LOKALI OBJĘTYCH  EWIDENCJĄ GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Szczegóły karty

WGK-015 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2014-08-12
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZGŁASZANIE I WPROWADZANIE ZMIAN DANYCH DOTYCZĄCYCH LOKALI OBJĘTYCH  EWIDENCJĄ GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Historyczny

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Chojnacka Maria

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

 

· Wniosek osoby uprawnionej do zgłoszenia zmiany ze wskazaniem nr ewidencyjnego działki, obrębu, nr porządkowego budynku i lokalu, położenia działki wraz z opisem rodzaju zgłaszanej zmiany.

Załączniki do wniosku:

1. zaświadczenie o samodzielności lokali lub prawomocne postanowienie sądu o nabyciu nieruchomości z podziałem na lokale lub akt notarialny ustanowienia odrębnej własności lokali,

2. inwentaryzacja powykonawcza budynku z podziałem na lokale zawierające dane umożliwiające zarejestrowanie lokalu oraz udziały w nieruchomościach wspólnych związanych z lokalami w dokumentach opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach,
W przypadku gdy na działce znajduje się kilka budynków należy dołączyć mapę ze wskazaniem w którym budynku znajdują się lokale i pomieszczenia przynależne.

3. arkusz danych ewidencyjnych lokali.

Miejsce załatwienia sprawy

 

Główny Rynek 20

Wydział Geodezji i Kartografii

III piętro p. 71, tel. 062 7654 376 lub 062 7654 385

Termin

 

Do 30 dni.

Sposób załatwienia sprawy

 

Złóż wniosek o wprowadzenie zmian w operacie ewidencji gruntów a otrzymasz pisemne zawiadomienie
o wprowadzeniu zmiany lub decyzję o odmowie wprowadzenia zmiany do ewidencji gruntów i budynków.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Opłaty

 

Brak

Tryb odwoławczy

 

Przysługuje w przypadku wydania decyzji o odmowie wprowadzenia zmiany do ewidencji gruntów i budynków.

Odwołanie od decyzji należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kaliszu do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.

Informacje dodatkowe

 

wgk@um.kalisz.pl

Kserokopię dokumentów można wykonać w Wydziale

Podstawa prawna

 

· art. 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 193, poz. 1287, z późn. zm )

· § 45, 46, 47, 49 i 70 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (teks jednolity, Dz. U. z 2001 roku, Nr 38, poz. 454 ze zm.).

· ustawa o własności lokali zdnia 24.06.1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 903, z późn. zm )

· ustawa z dnia 21.06.2001r.o o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014roku, poz. 150)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2014-08-12 Przez: Chojnacka Maria
Akceptowany dnia: 2015-04-24 15:20:10 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2024-03-04 04:52:37 Przez: Gość