ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH LUB PRAC KARTOGRAFICZNYCH, UWIERZYTELNIANIE DOKUMENTÓW NA POTRZEBY POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH, SĄDOWYCH LUB CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
Szczegóły karty

WGK-03 (14)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-06-24
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH LUB PRAC KARTOGRAFICZNYCH, UWIERZYTELNIANIE DOKUMENTÓW NA POTRZEBY POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH, SĄDOWYCH LUB CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Zalewska Anna

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

I ETAP

1. Zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych - pliki do pobrania.

II ETAP

1. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych – plik do pobrania.

III ETAP

1. Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych – plik do pobrania.

Miejsce załatwienia sprawy

Główny Rynek 20
Wydział Geodezji i Kartografii
III piętro p. 56, tel. 062 7654 362

Termin

I ETAP do 10 dni lub inny termin uzgodniony z wykonawcą prac

II ETAP niezwłocznie

III ETAP w przypadku gdy wniosek jest składany razem z Zawiadomieniem o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych uwierzytelnienie następuje z chwilą przyjęcia dokumentacji do pzgik, w innym przypadku niezwłocznie nie później niż 7 dni

Sposób załatwienia sprawy

1. Zgłoś pracę geodezyjną lub pracę kartograficzną w formie papierowej lub (po podpisaniu umowy) z wykorzystaniem systemu internetowego GEO-INFO i.Kerg lub na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.

2. Odbierz i opłać Dokument Obliczenia Opłaty za udostępniane materiały;

3. Przedłóż potwierdzenie dokonania opłaty i odbierz przygotowane materiały wraz z licencją;

4. Wykonaj pracę;

5. Złóż Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych;

6. Odbierz protokół zawierający wyniki weryfikacji

7. Złóż Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przeznaczonych dla podmiotu na rzecz którego wykonawca realizuje prace geodezyjne;

8. Odbierz i opłać Dokument Obliczenia Opłaty za uwierzytelnienie dokumentów;

9. Przedłóż potwierdzenie dokonania opłaty i odbierz materiały opatrzone odpowiednimi klauzulami urzędowymi.

Opłaty


Opłata po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty w kasie Urzędu: Główny Rynek 20, ul. Kościuszki 1a lub na konto PKO BP S.A.  nr: 10 1020 2212 0000 5002 0387 5390

Tryb odwoławczy


W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji.

Wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych służy prawo wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnienie materiałów zasobu do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.

Informacje dodatkowe

wgk@um.kalisz.pl, podgik@um.kalisz.pl,


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

· art. 12 i 40a-j ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.),

· Rozdział 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 października 2013 r. w sprawie organizacji
i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1183).

· Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz U. z 2014 r. poz. 924).

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz U. z 2019 r. poz. 434).

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 914)

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572)

 

Załączniki

Dodany dnia: 2019-06-24 Przez: Szubert Joanna
Akceptowany dnia: 2019-06-24 08:09:16 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2019-09-15 10:48:47 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2019-06-24 - 2019-06-24 08:09:16
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2018-05-29 - 2019-06-24 07:06:36
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2018-01-03 - 2018-05-29 13:52:09
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2017-12-14 - 2018-01-03 11:27:59
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2017-12-04 - 2017-12-15 10:49:09
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2017-10-23 - 2017-12-05 06:46:19
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2016-11-04 - 2017-11-07 11:39:09
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2016-02-01 - 2016-11-04 13:39:52
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2015-07-15 - 2016-03-04 08:50:36
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2015-04-27 - 2015-12-09 08:23:03
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2015-03-03 - 2015-04-27 15:13:36
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2014-07-14 - 2015-04-16 09:02:34
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2012-12-28 - 2014-08-01 09:01:15
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja