ZGŁASZANIE I WPROWADZANIE ZMIAN DANYCH OBJĘTYCH EWIDENCJĄ GRUNTÓW I BUDYNKÓW Szczegóły karty

WGK-02 (14)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-06-21
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZGŁASZANIE I WPROWADZANIE ZMIAN DANYCH OBJĘTYCH EWIDENCJĄ GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Chojnacka Maria, Paprzycka Małgorzata

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

 • Wniosek osoby uprawnionej do zgłoszenia zmiany ze wskazaniem nr ewidencyjnego działki, obrębu ewidencyjnego, położenia działki i opisem rodzaju zgłaszanej zmiany.

  Załączniki do wniosku:

  1. wykaz zmian gruntowych i mapa uzupełniająca,

  2. wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku,

  3. arkusz danych ewidencyjnych budynku,

  4. zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego,

  5. dokumentacja architektoniczno-budowlana (oryginał do wglądu),

  6. dowód osobisty - kserokopia (oryginał do wglądu),

  7. akt małżeństwa - kserokopia (oryginał do wglądu),

  8. dokument własności nieruchomości - kserokopia (oryginał do wglądu).

  Załączniki od nr 1-5 jeżeli nie są dostępne organowi oraz są one niezbędne do aktualizacji

  Załączniki od nr 1-3 (sporządzone przez uprawnionego geodetę w dokumentacji geodezyjnej przyjętej do

  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ).

Miejsce załatwienia sprawy

Główny Rynek 20
Wydział Geodezji i Kartografii
III piętro p. 71, tel. 062 7654 376 lub 062 7654 385

Termin


Do 30 dni.

Sposób załatwienia sprawy

Złóż wniosek o wprowadzenie zmian w operacie ewidencji gruntów a otrzymasz pisemne zawiadomienie
o wprowadzeniu zmiany lub decyzję o odmowie wprowadzenia zmiany do ewidencji gruntów i budynków.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Opłaty


Brak

Tryb odwoławczy


Przysługuje w przypadku wydania decyzji o odmowie wprowadzenia zmiany do ewidencji gruntów i budynków.
Odwołanie od decyzji należy złożyć w Urzędzie Miasta Kalisza do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.

Informacje dodatkowe


wgk@um.kalisz.pl
Kserokopię dokumentów można wykonać w Wydziale

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 • art. 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (  Dz. U. z 2019 roku, poz. 725 z późn. zm. ) ;
 • § 45,46, 47 i 49 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz .U. z 2019 roku, poz. 393).

Załączniki

Dodany dnia: 2019-06-21 Przez: Kliber Katarzyna
Akceptowany dnia: 2019-06-21 10:27:32 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2019-08-23 21:31:13 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2019-03-01 - 2019-06-21 10:27:32
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2018-12-12 - 2019-06-18 12:02:19
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2018-05-29 - 2018-12-12 13:26:06
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2018-03-12 - 2018-05-29 08:53:56
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2017-12-04 - 2018-03-12 10:01:08
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2017-11-30 - 2017-12-04 12:59:15
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2017-05-26 - 2017-12-01 08:37:28
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2016-12-06 - 2017-05-29 06:24:26
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2016-02-01 - 2016-12-06 13:24:09
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2015-04-23 - 2016-03-04 08:48:25
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2014-07-31 - 2015-04-24 15:20:46
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2014-02-07 - 2014-07-31 13:51:41
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2011-05-28 - 2014-02-14 14:28:58
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja