POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O ZAMELDOWANIE LUB WYMELDOWANIE Z URZĘDUSzczegóły karty

WSO-44 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2013-07-01
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O ZAMELDOWANIE LUB WYMELDOWANIE Z URZĘDU
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Graczyk Marek

Osoba Nadzorująca: Sukienniczak Piotr

Wymagane dokumenty

 1. W przypadku wymeldowania – podanie-wniosek o wymeldowanie decyzją administracyjną osoby, która nie dopełniła obowiązku meldunkowego ( szczegółowo opisana sytuacja )
  • kserokopia tytułu prawnego do lokalu, z którego ma nastąpić wymeldowanie ( podanie-wniosek o wymeldowanie może złożyć osoba dysponująca tytułem prawnym do lokalu )
  • inne dokumenty stanowiące dowód w sprawie np. wyrok rozwodowy, wyrok eksmisyjny, wyrok o rozwiązaniu stosunku najmu, protokoły zdawczo-odbiorcze przekazania lokalu, wypowiedzenia umowy najmu, protokoły wykonania eksmisji przez komornika ( kserokopie dokumentów )
 2. W przypadku zameldowania :
  a. wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego
  b. wniosek o zameldowanie ( szczegółowo opisana sytuacja )

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A , 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
I piętro, pokój 35 – pracownik merytoryczny ( st. do spraw postępowań administracyjnych )
I piętro, pokój 36 - Naczelnik WSO
tel. : 62 5049790, 62 5049791

Termin

Załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania administracyjnego – wyjaśniającego – zakończonego wydaniem decyzji nie później niż w ciągu miesiąca od wszczęcia postępowania ; istnieje możliwość przedłużenia postępowania do dwóch miesięcy a w przypadku skierowania sprawy do Sądu o ustanowienie kuratora – do czasu zakończenia sprawy sądowej

Sposób załatwienia sprawy

 1. Przygotowanie podania/wniosek o wymeldowanie lub zameldowanie.
 2. Złożenie podania/ wniosku wraz z załącznikami.
 3. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego (np. przesłuchanie strony i świadków, ustalenie miejsca pobytu osób, których dotyczy wniosek) – każda sprawa o wymeldowanie lub zameldowanie wymaga indywidualnego i wnikliwego postępowania.
 4. Wydanie decyzji o wymeldowaniu lub zameldowaniu.
 5. Po uprawomocnieniu – wykonanie decyzji poprzez naniesienie zmian w systemie ewidencji ludności

Opłaty

10 zł - opłata skarbowa tytułem wydania decyzji administracyjnej

Opłaty można dokonać w kasach urzędu – Biuro Obsługi Interesantów ul. T. Kościuszki 1A lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego nr
mBank S.A. 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007

Tryb odwoławczy

Odwołanie składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji a następnie WSO przekazuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z prowadzeniem postępowań można uzyskać
pod numerem telefonu 62 5049790
mail wso@um.kalisz.pl
fax 62 5049745

Podstawa prawna

 1. Rozdziały od I do XIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 )
 2. art. 15 ust. 2 i art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 ze zm. )

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2014-09-24 Przez: Graczyk Marek
Akceptowany dnia: 2015-03-06 10:56:18 Przez: Łakomiak Maria
Generowany dnia: 2024-04-20 12:59:08 Przez: Gość