ZŁOŻENIE WNIOSKU NA DOWÓD OSOBISTY I ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGOSzczegóły karty

WSO-39 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2013-07-01
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZŁOŻENIE WNIOSKU NA DOWÓD OSOBISTY I ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Bugajna Violetta

Osoba Nadzorująca: Sukienniczak Piotr

Wymagane dokumenty

I ETAP – ZŁOŻENIE WNIOSKU NA DOWÓD OSOBISTY

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego – formularz.
 2. Dwie wyraźne jednakowe i aktualne fotografie ( lewy półprofil, odkryte lewe ucho ).
 3. Odpis aktu urodzenia ( osoby niezamężne ), odpis aktu małżeństwa ( osoby zamężne )
  Odpisów nie składają osoby, które ponownie ubiegają się o dowody osobiste a dane zawarte w dowodzie nie uległy zmianie oraz osoby, których dokumenty znajdują się w USC miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego
 4. Dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa ( tylko w przypadku gdy dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa ).
 5. Dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o dowód osobisty – do wglądu ( w przypadku dzieci legitymacja szkolna lub książeczka zdrowia )

II ETAP – ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO

 1. Dokument stwierdzający tożsamość osoby odbierającej dowód osobisty.
 2. część B formularza ( druk ścisłego zarachowania )

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A , 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Stanowiska 8,9,13,14,15 – składanie wniosków na dowód osobisty- tel. 62 5049 742
Stanowisko 11 – odbiór dowodu osobistego –tel. 62 5049 740

Termin

Jeden miesiąc – od złożenia wniosku ( czas ten może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od urzędu )

Sposób załatwienia sprawy

I ETAP- złożenie wniosku

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty.
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami.
 3. Sprawdź telefonicznie lub na stronie internetowej www.kalisz.pl czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru.

II ETAP-odbiór dowodu osobistego

 1. Przedłożenie części B formularza (otrzymanego w Urzędzie przy składaniu wniosku)
 2. Przedłożenie „starego” ( w przypadku wymiany) wnioskodawcy
 3. Odebranie dowodu osobistego

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Odwołania od decyzji w sprawie odmowy wydania dowodu osobistego składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji a następnie WSO przekazuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego – Delegatura w Kaliszu

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych ze złożeniem wniosku na dowód osobisty można uzyskać pod numerem telefonu 62 5049742 i odbioru dowodu osobistego 62 5049740
mail wso@um.Kalisz.pl
fax 62 5049 745

UWAGA
I ETAP-złożenie wniosku na dowód

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego, a w przypadku braku takiego miejsca do organu gminy właściwego ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego.

Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu wniosek składa się do organu gminy właściwego dla obszaru dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.
Wniosek może być złożony za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy stanowi znaczną uciążliwość dla wnioskodawcy.

Wniosek złożony w tym trybie organ gminy przesyła do właściwego organu gminy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia złożenia
Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem:

 1. osoby małoletniej, która nie ukończyła 13 roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekuna ustanowionego przez sąd, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza;
 2. osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia, a nie ma obowiązku posiadania dowodu osobistego, za którą wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza;
 4. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie nie pozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego w/w osobom, jest wymagana obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz osoby ubezwłasnowolnionej częściowo.

W przypadku niemożności złożenia wniosku z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje.

II ETAP – odbiór dowodu osobistego

Dowód osobisty odbiera się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:

 1. dowód osobisty wydany małoletniemu, który nie ukończył 13 roku życia, odbiera jeden z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd;
 2. dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców;
 3. dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie nie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera opiekun ustanowiony przez sąd;
 4. dowód osobisty wydany małoletniemu, który ukończył 13 rok życia, nie mającemu obowiązku posiadania dowodu osobistego, odbiera osobiście małoletni albo jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd;
 5. dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera ta osoba albo kurator ustanowiony przez sąd.

W przypadku niemożności odbioru dowodu osobistego np. z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, osoba zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu tej osoby, jeżeli pozwalają na to okoliczności, w jakich się ona znajduje

Podstawa prawna

 1. rozdział 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 ze zm. )
 2. § 1 do 40 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 lutego 2009r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty ( Dz. U. z 2009r. Nr 47, poz. 384 ze zm.)
 3. § 24-26 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych ( Dz. U. z 2012r., poz. 1475 )

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2013-07-01 Przez: Juszczak Michał
Akceptowany dnia: 2015-03-06 10:49:35 Przez: Łakomiak Maria
Generowany dnia: 2024-06-22 13:42:49 Przez: Gość