UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W FORMIE WYPISU - WYPISU I WYRYSU - WYRYSU Szczegóły karty

WGK-01 (24)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-07-04
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W FORMIE WYPISU - WYPISU I WYRYSU - WYRYSU

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Jarek Owczarek Marlena

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie:
• Wniosek o wydanie: wypisu / wypisu i wyrysu / wyrysu z ewidencji gruntów i budynków miasta Kalisza (formularz EGB)


Miejsce załatwienia sprawy


ul. Jasna 2, 62-800 Kalisz
Wydział Geodezji i Kartografii
II piętro p. 208, tel. 062 3666 618 lub 062 3666 619

Termin


Wypis z ewidencji gruntów, budynków i lokali - niezwłocznie, jednak nie później niż w kolejnym dniu.
Wyrys i wypis z ewidencji gruntów i budynków - do 10 dni.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek.
 2. Złóż wniosek osobiście w pok. 208, II piętro, ul. Jasna 2, lub przez ePUAP, lub pocztą na adres: Urząd Miasta Kalisza ul. Jasna 2, 62-800 Kalisz
 3. Odbierz i opłać Dokument Obliczenia Opłaty
 4. Odbierz wnioskowany dokument po dokonaniu opłaty.

Opłaty

40,00 zł - wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego.

50.00 zł - wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego.

24,00 zł - wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego - wypis o niepełnej treści

30,00 zł - wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego - wypis o niepełnej treści

140,00 zł -wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego.

150,00 zł -wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego.

25,00 zł - wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego.

30,00 zł - wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego

15,00 zł - wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego.

20,00 zł - wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego

105,00 zł -wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego.

110,00 zł – wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego.

10 zł- 20 zł -opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres (opłata uzależniona od wagi przesyłki).

15 zł- uproszczony wypis z rejestru gruntów

 5 zł - wypis z wykazu działek

 5 zł - wypis z wykazu podmiotów

 • Opłata po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty w kasie Urzędu ul. Kościuszki 1a, ul. Jasna 2 (tylko płatność kartą)  na konto SANTANDER BANK S.A. 07 1090 1128 0000 0001 5108 9154 lub za pośrednictwem płatności internetowych Paybynet i PayU

Tryb odwoławczy


brak

Informacje dodatkowe


wgk@um.kalisz.pl

Załącznik nr 2

WYPISY, WYPISY I WYRYSY, WYRYSY

====================================================================================

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych osobowych.

Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się:

• listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,

• telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,

• e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować się:

• listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,

• telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,

• e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania informacji, wypisów, wyrysów z ewidencji gruntów i budynków. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego systemów informatycznych wspierających realizację zadania do których należą: Systherm Info Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Złotowskiej 27 w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu informatycznego GEO-INFO oraz Logotec Enterprise S.A. mającej siedzibę we Wrocławiu przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu informatycznego DDM 9000 oraz Asseco Data Systems S.A. - z siedzibą w Gdyni przy ul. Podolskiej 21 w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego OTAGO.

Przechowywania danych.

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do rozpatrzenia złożonego wniosku,
a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych (symbol klasyfikacyjny B5) –zgodnie z którymi dokumentacja podlega zniszczeniu po 5 latach przechowywania.

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości załatwienia wskazanej we wniosku sprawy. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.


Podstawa prawna • art.40b ust.1 pkt 2, art.40d, 40e  ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z późn. zm.)

Załączniki

Dodany dnia: 2023-07-04 Przez: Jarek Owczarek Marlena
Akceptowany dnia: 2023-07-04 10:57:42 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2024-05-24 15:52:46 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-12-30 - 2023-07-04 10:57:42
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-07-07 - 2023-01-02 07:53:28
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2022-05-30 - 2022-07-07 13:30:35
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja