Rejestracja zgonów.Szczegóły karty

USC-10 (3)

Urząd Miasta Kalisza, 2015-01-02
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Rejestracja zgonów.
Historyczny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Walczak Anna

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty

 1. karta zgonu wystawiona przez lekarza lub inną osobę do tego uprawnioną - oryginał.
 2. zezwolenie na pochowanie zwłok - jeżeli okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania przeprowadzonego przez organ państwowy np. Prokuraturę.
 3. dowody osobiste osoby zmarłej oraz osoby zgłaszającej zgon – do wglądu.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Tadeusza Kościuszki 1A ,
62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
I piętro, pokój nr 41 – Rejestracja Zgonów
tel. : 62 5049749

Termin

Odpis skrócony aktu zgonu / 1 nieodpłatny egzemplarz / wydawany jest po dokonaniu rejestracji zdarzenia, osobie zgłaszającej to zdarzenie.

Sposób załatwienia sprawy

 1. zarejestrowanie zdarzenia i wydanie odpisu aktu zgonu;
 2. pracownik rejestrujący zgon dokonuje również wymeldowania osoby zmarłej z miejsca stałego zameldowania w Kaliszu lub przesyła akt zgonu do urzędu gminy miejsca stałego zameldowania tej osoby w celu wymeldowania oraz skasowania koperty dowodowej
 3. pracownik rejestrujący zgon przesyła zawiadomienie o zgonie do urzędu stanu cywilnego miejsca urodzenia i zawarcia małżeństwa osoby zmarłej.

Opłaty

Brak – w chwili rejestracji zgonu.
22zł,- wydanie dodatkowego odpisu skróconego aktu zgonu
33zł,- wydanie odpisu zupełnego aktu zgonu

Wpłaty dokonuje się w kasie – Biuro Obsługi Interesantów - ul. Tadeusza Kościuszki 1A – parter,
lub na rachunek bankowy: mBank S.A. 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania odpisu aktu stanu cywilnego lub dokumentu z akt zbiorowych następuje w drodze decyzji. Odwołania od decyzji składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kaliszu w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji, a następnie przekazuje się w celu rozpatrzenia do Wojewody Wielkopolskiego.

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących zarejestrowania zgonu można uzyskać pod
numerem telefonu 62 5049749, 62 5049789, 62 5049783
mail: usc@um.kalisz.pl
fax – 62 5049797

Podstawa prawna

 1. rozdział 7 / art.64 – 69 / Ustawy z dnia 29.09.1986r.- Prawo o aktach stanu cywilnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1264 ze zm. )
 2. § 5, § 6, § 13, § 15 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów ( Dz. U. z 1998r. Nr 136 poz.884 ze zm. )
 3. art.149 pkt 1 Ustawy z dnia 19.12.2014r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2014r.poz. 1888 ).

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2015-01-02 Przez: Kędzia Beata
Akceptowany dnia: 2015-03-06 09:07:18 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2022-12-04 01:20:19 Przez: Gość