Wymiar podatku rolnego osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami gruntów z osobą prawną, jednostką organizacyjną w tym spółką nieposiadającą osobowości prawnej Szczegóły karty

WF-10 (45)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-01-08
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Wymiar podatku rolnego osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami gruntów z osobą prawną, jednostką organizacyjną w tym spółką nieposiadającą osobowości prawnej

Wydział: Wydział Finansowy

Proces: Gromadzenie środków budżetowych

Właściciel: Łuszcz Iwona

Osoba Nadzorująca: Frąckowiak Krystyna

Wymagane dokumenty

 • Deklaracja na podatek rolny  (DR-1) wraz z załącznikami (ZDR-1, ZDR-2) - oryginał
 • Korekta deklaracji na podatek rolny (DR-1) wraz z załącznikami (ZDR-1, ZDR-2) - oryginał 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta Kalisza, 
Wydział Finansowy,
ul. Tadeusza Kościuszki 1a,
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:

Biuro Obsługi Interesantów, ul. Tadeusza Kościuszki 1a, Informacja podatkowa, stanowisko nr 26, tel. (062) 5049716

Termin

Deklarację na podatek rolny (DR-1) wraz z załącznikami do deklaracji (ZDR-1, ZDR-2), należy złożyć na dany rok podatkowy, w terminie do dnia 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. 

Sposób załatwienia sprawy

W przypadku złożenia deklaracji - wprowadzenie danych wynikających z deklaracji lub jej korekty do ewidencji w celu dokonania przypisu/odpisu podatku rolnego.

Opłaty


Brak.

Tryb odwoławczy


Brak.

Informacje dodatkowe

W przypadku, gdy deklaracja jest podpisywana przez pełnomocnika należy złożyć organowi podatkowemu pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł z zaznaczeniem tytułu wpłaty „od pełnomocnictwa udzielonego do podpisywania deklaracji”.

Opłata może być uiszczona w kasach Urzędu - Biuro Obsługi Interesantów, ul. Tadeusza Kościuszki 1a lub na rachunek Urzędu Miasta Kalisza w SANTANDER BANK POLSKA SA

55 1090 1128 0000 0001 5108 9163.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (062) 7654483.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych osobowych.

Administratorem przetwarzania danych osobowych jest organ podatkowy - Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się:

· listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,

· telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,

· e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można się kontaktować:

· listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,

· telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,

· e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia sprawy, której dotyczy złożona deklaracja lub dla potrzeb przeprowadzenia postępowania podatkowego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na organie podatkowym - Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być tylko osoby (podmioty) uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również udostępnione firmie Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21 świadczącej usługi asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego OTAGO, z którego administrator danych osobowych korzysta do przetwarzania danych podatników i prowadzenia postępowań podatkowych.

Przechowywanie danych.

Dane osobowe przechowywane będą do momentu prawomocnego zakończenia prowadzonego postępowania podatkowego, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych tj. 10 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych przez organ podatkowy - Prezydenta Miasta Kalisza przysługuje Państwu:

· prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

· prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia,

· prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor Ochrony Danych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 poz. 333, z późn. zm.);
 2. Rozdział 1, art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz załącznik do ustawy część IV, kol. 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111);
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383, z późn. zm.);
 4. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M. P. z 2023 r. poz. 1129);
 5. § 1 pkt 5-7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105).

Załączniki

Dodany dnia: 2024-01-08 Przez: Łuszcz Iwona
Akceptowany dnia: 2024-01-08 08:38:56 Przez: Frąckowiak Krystyna
Generowany dnia: 2024-06-22 12:02:47 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2023-11-07 - 2024-01-08 08:38:56
  Przez: Frąckowiak Krystyna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2023-10-05 - 2023-11-07 11:54:10
  Przez: Frąckowiak Krystyna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2023-05-30 - 2023-10-05 11:45:07
  Przez: Frąckowiak Krystyna
  Poprzednia wersja