Uzyskanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.Szczegóły karty

USC-07 (3)

Urząd Miasta Kalisza, 2014-07-04
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
Historyczny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Kędzia Beata

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty

  1. odpis skrócony aktu urodzenia /osoby urodzone poza Kaliszem/ - opłacony opłatą w kwocie 22zł,-
  2. osoba rozwiedziona: odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie /jeśli małżeństwo zawarte było poza Kaliszem/ - opłacony opłatą w kwocie 22zł,-
  3. osoba owdowiała: odpis skrócony aktu zgonu / jeśli zgon zarejestrowano poza Kaliszem/ - opłacony opłatą w kwocie 22zł,-
  4. dowód osobisty – do wglądu.
  5. dowód wpłaty opłaty skarbowej (38zł,-).

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Tadeusza Kościuszki 1A ,
62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
I piętro, pokój nr 40 – Rejestracja Małżeństw
tel. : 62 5049783

Termin

Wydanie Zaświadczenia następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia podania; w miarę możliwości „od ręki”.

Sposób załatwienia sprawy

Interesant wypełnia w Urzędzie Stanu Cywilnego druk podania oraz podpisuje Zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia związku małżeńskiego.
Wymagane jest osobiste stawiennictwo osoby zainteresowanej.

Opłaty

38 zł,- za wydanie zaświadczenia.
Wpłaty dokonuje się w kasie – Biuro Obsługi Interesantów – ul. T. Kościuszki 1A
lub na rachunek bankowy: mBank S.A. 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007

Opłatę wnosi się w dniu złożenia podania.
Dowód wpłaty dołącza się do akt zbiorowych USC.

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik USC odmawia wydania zaświadczenia, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy.
Interesant w terminie 14 dni od doręczenia pisma może wystąpić do Sądu Rejonowego w Kaliszu o rozstrzygnięcie czy odmowa wydania zaświadczenia jest uzasadniona.

Informacje dodatkowe

Zaświadczenie wydaje urząd stanu cywilnego miejsca stałego zameldowania osoby zainteresowanej.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 miesięcy od dnia wystawienia.

Obywatele polscy przebywający za granicą ( zameldowani na stałe w Kaliszu, bądź których ostatnim pobytem był Kalisz ), a nie mogący zgłosić się osobiście do USC, z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, mogą zwrócić się również do najbliższej polskiej placówki dyplomatycznej w kraju, w którym przebywają o wydanie zaświadczenia.

Mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi a przebywający za granicą, mogą zawrzeć małżeństwo również przed polskim konsulem lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula.

Szczegółowych informacji uzyskać można pod numerami telefonów:
62 5049783, 62 5049789.
mail - usc@um.kalisz.pl
fax – 62 5049797

Podstawa prawna

  1. art.71 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29.09.1986r.- Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1264 ze zm.)
  2. § 19 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.10.1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. z 1998r. Nr 136 poz. 884 ze zm.)

Załączniki

    Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2014-07-04 Przez: Kędzia Beata
Akceptowany dnia: 2015-03-06 09:06:56 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2023-12-04 10:01:30 Przez: Gość