Pochówek osób zmarłychSzczegóły karty

BCK-001 (11)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-11-28
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Pochówek osób zmarłych

Wydział: Biuro Cmentarza Komunalnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Jaśkiewicz Witoń Renata, Kozanowska Daria

Osoba Nadzorująca: Kozanowska Daria

Wymagane dokumenty

  I. Osoba zmarła na terenie Polski

1. Zgłoszenie pochówku na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu- osobiście przez osobę upoważnioną, zgodnie z drukiem w załączniku

2. Załączniki:

- karta zgonu z potwierdzeniem zarejestrowania zgonu osoby zmarłej przez właściwy Urząd Stanu Cywilnego,

II. Osoba zmarła za granicą Polski

1. Zgłoszenie pochówku na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu- osobiście przez osobę upoważnioną, zgodnie z drukiem w załączniku

2. Załączniki:

- akt zgonu w oryginale wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub odpis zupełny aktu zgonu wydany przez właściwy  Urząd Stanu Cywilnego.

Tłumaczenia nie wymaga akt sporządzony zgodnie z Konwencją nr 16 dotyczącą wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporządzony w Wiedniu w dnia 8 września 1976r. (Dz.U. z 2004r. Nr 166 pow.1735).

- zezwolenie Prezydenta Miasta Kalisza na sprowadzenie i pochówek zwłok – wydawane jest osobie bliskiej zmarłemu. O dokument ten może ubiegać się również organ wojskowy w stosunku do osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej.

Zobacz też. Karta usług WSRK-17.

Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Cmentarza Komunalnego

ul. Poznańska 183-185

62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:

j.w.

Informacje o przebiegu sprawy:

BCK , tel. (62) 767-16-80

Sprawa załatwiana jest na miejscu.

Termin

 Niezwłocznie po uzgodnieniu z wnioskodawcą pochówku na Cmentarzu Komunalnym

Sposób załatwienia sprawy

 1. Zgłoszenie zgonu i pochówku na Cmentarzu Komunalnym – osobiście przez osobę upoważnioną.

2. Okazanie dokumentów w biurze administracji Cmentarza, o których mowa w pkt. I lub II.

3. Określenie rodzaju i sposobu pochówku ( tradycyjny, urnowy).

4. Wskazanie grobu do pochówku ( nowy lub istniejący).

Opłaty

  zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat za usługi cmentarne

Tryb odwoławczy

  Brak.

Informacje dodatkowe

  Od dnia 11.05.2020r. do odwołania  preferowane formy komunikacji i załatwienia sprawy poprzez kontakt telefoniczny, poprzez platformę e-PUAP,  za pośrednictwem operatora pocztowego , ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej .

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020r. poz.1947)
 2. Uchwała Nr XXII/302/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 2455)
 3. Uchwała Nr XV/235/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 października 2019r. w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kaliszu ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz.9130 ze zm.)

Załączniki

Dodany dnia: 2022-11-28 Przez: Jaśkiewicz Witoń Renata
Akceptowany dnia: 2022-11-28 13:51:13 Przez: Kozanowska Daria
Generowany dnia: 2024-05-23 22:30:56 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-08-19 - 2022-11-28 13:51:13
  Przez: Kozanowska Daria
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-06-17 - 2022-08-25 09:20:16
  Przez: Kozanowska Daria
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2020-05-11 - 2021-06-22 11:18:49
  Przez: Kozanowska Daria
  Poprzednia wersja