WYDANIE PRAWA JAZDY PO RAZ PIERWSZY ORAZ PODWYŻSZENIE KATEGORIISzczegóły karty

WSO-24 (5)

Urząd Miasta Kalisza, 2014-11-05
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WYDANIE PRAWA JAZDY PO RAZ PIERWSZY ORAZ PODWYŻSZENIE KATEGORII
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Łagoda Agnieszka

Osoba Nadzorująca: Sukienniczak Piotr

Wymagane dokumenty

OPIS PROCEDURY

 • uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę patrz WSO-23,
 • wybór Ośrodka Szkolenia Kierowców i odbycie szkolenia (Organ generuje PKK, a następnie OSK elektronicznie pobiera ten profil),
 • wybór Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i zdanie egzaminu państwowego (WORD elektronicznie pobierze PKK),
 • wniesienie opłaty,
 • odbiór prawa jazdy.

Osoby, które w dniu wejścia ustawy o kierujących pojazdami tj. 19.01.2013r. były w trakcie szkolenia lub ukończyły szkolenie otrzymują z OSK zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia w formie papierowej. W tym przypadku wszystkie dokumenty składane są w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro Biura Obsługi Interesanta, stanowisko nr 39
Odbiór prawa jazdy: I piętro Biura Obsługi Interesanta, stanowisko nr 39
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 36,
tel. 062 50 49 791

Termin

do 30 dni od zdania egzaminu i dostarczenia dowodu wpłaty, w większości przypadków, prawo jazdy jest gotowe w ciągu 10 dni

Sposób załatwienia sprawy

wg procedury

Opłaty

 • 100,00 zł - za wydanie prawa jazdy,
 • 0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy,
 • 17,00 zł - opłata skarbowa za upoważnienie (pełnomocnictwo), jeżeli kierowca nie odbiera prawa jazdy osobiście (patrz dodatkowe informacje).

Tryb odwoławczy

Odwołanie należy złożyć do Prezydenta Miasta Kalisza, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Następnie Prezydent Miasta Kalisza przekazuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu.

Informacje dodatkowe

 • szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 62/ 50-49-785, 62/ 50-49-784,
 • opłatę można uiścić: 
  • w kasie Urzędu Miejskiego w Kaliszu przy Gł. Rynku 20, 
  • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a,
  • przelewem na konto Urzędu mBank S.A. Nr 83 1140 1993 0000 5502 3500 1002 – opłata za wydanie prawa jazdy oraz opłata ewidencyjna,
  • przelewem na konto Urzędu mBank S.A. Nr 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007 – opłata skarbowa za upoważnienie (pełnomocnictwo).
 • UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata za wydanie prawa jazdy oraz opłata ewidencyjna” lub „opłata skarbowa za upoważnienie (pełnomocnictwo)”,
 • po zdaniu egzaminu należy niezwłocznie dostarczyć do Urzędu - stanowisko nr 39, dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz okazać dowód osobisty. Dostarczenie dowodu wpłaty jest warunkiem wysłania zamówienia na produkcję prawa jazdy do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,
 • odbiór dokumentu prawa jazdy w innym Urzędzie może nastąpić na uzasadniony pisemny wniosek osoby zainteresowanej,
 • odebrać prawo jazdy w imieniu kierowcy może osoba, która posiada upoważnienie (pełnomocnictwo),
 • upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej,
 • w przypadku podwyższenia kategorii, przy odbiorze nowego dokumentu prawa jazdy należy zwrócić do Urzędu aktualnie posiadany dokument prawa jazdy.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 600 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r. poz. 1005 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r. poz. 973 z późn. zm),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r. poz. 83),

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2014-10-17 Przez: Łagoda Agnieszka
Akceptowany dnia: 2015-02-04 11:40:11 Przez: Sukienniczak Piotr
Generowany dnia: 2024-06-13 10:33:46 Przez: Gość