Udzielanie ulg w podatkach i opłatach.Szczegóły karty

WF-05 (45)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-04-04
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Udzielanie ulg w podatkach i opłatach.

Wydział: Wydział Finansowy

Proces: Gromadzenie środków budżetowych

Właściciel: Marszał Sylwia

Osoba Nadzorująca: Frąckowiak Krystyna

Wymagane dokumenty


 • Wniosek zawierający:

1. datę,
2. imię i nazwisko/ nazwa firmy,
3. adres wnioskodawcy,
4. nazwę organu podatkowego – Prezydent Miasta Kalisza,
5. rodzaj wnioskowanej ulgi,
6. uzasadnienie ważnego interesu podatnika (trudna sytuacja finansowa i płatnicza potwierdzona dokumentami np.: zaświadczenie o dochodach członków rodziny i osób wspólnie gospodarujących lub oświadczenie, odcinek emerytury, renty lub decyzja, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej i oświadczenie o pozostawaniu nadal osobą bezrobotną, decyzja o korzystaniu ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dokumenty potwierdzające koszty leczenia, spłaty kredytów i pożyczek, zadłużeń wobec innych organów i instytucji lub oświadczenie) lub interesu publicznego (np. tworzenie nowych miejsc pracy przez przedsiębiorcę, tworzenie nowych inwestycji związanych ze wzrostem zatrudnienia, prowadzenie działalności mającej na celu zaspokojenie potrzeb zbiorowości lokalnej lub całego społeczeństwa),
7. podpis wnioskodawcy,
8. oświadczenie o stanie majątkowym (rodziny) wg druku dostępnego w Urzędzie (WF-05-1),
9. dowód osobisty (do wglądu),
10. oryginał aktualnego zaświadczenia o dochodach netto własnych i członków rodziny wspólnie gospodarujących lub oświadczenie, odcinek emerytury, renty lub decyzja,
11. oryginały dokumentów potwierdzających argumenty zawarte we wniosku – do wglądu

 • W przypadku przedsiębiorcy dodatkowo:

1. wniosek o udzielenie pomocy publicznej wg druku dostępnego w Urzędzie (WF-05-2),
2. oświadczenie o stanie majątkowym (firmy) wg druku dostępnego w Urzędzie (WF-05-3),
3. zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
4. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wg druku dostępnego w Urzędzie (WF-05-4),
5. oświadczenie, że udzielona pomoc nie będzie przeznaczona na działalność eksportową wg druku dostępnego w Urzędzie (WF-05-5)


 • W przypadku rolnika dodatkowo:

1. wniosek o udzielenie pomocy publicznej wg druku dostępnego w Urzędzie (WF-05-2),
2. zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie beneficjent otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 
3. oświadczenie, że udzielona pomoc nie będzie przeznaczona na działalność eksportową wg druku dostępnego w Urzędzie (WF-05-5),
4. formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę wg druku dostępnego w Urzędzie (WF-05-6)


 • W przypadku ubiegania się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie:

1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wg druku dostępnego w Urzędzie (WF-05-9)

Miejsce załatwienia sprawy


 • Złożenie wniosku

Sekretariat Prezydenta Miasta Kalisza
I piętro pokój nr 21
62-800 Kalisz
ul. Główny Rynek 20

 • Przeprowadzenie postępowania podatkowego Wydział Finansowy

62-800 Kalisz, ul. Tadeusza Kościuszki 1A
II piętro – pokój nr 209

Termin

Do 1 miesiąca od złożenia wniosku w sprawach szczególnie skomplikowanych lub wymagających opinii innych organów i sądu termin wydłuża się, a podatnik zostaje powiadomiony o przesunięciu terminu załatwienia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy


1. złożenie wniosku,
2. wezwanie wnioskodawcy do wzięcia udziału w postępowaniu podatkowym i uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania,
3. spisanie protokołu z udziału w postępowaniu podatkowym,
4. wydanie decyzji przez organ podatkowy w oparciu o zebrany materiał dowodowy,
5. odbiór osobisty lub doręczenie lub poprzez pocztę poleconą.

Opłaty

 • 17,00 zł opłata skarbowa - w przypadku, gdy wnioskodawca wyznacza pełnomocnika nie będącego małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem do reprezentowania w prowadzonym postępowaniu podatkowym.
 • 10,00 zł opłata skarbowa - w przypadku wydania decyzji dot. ulgi w spłacie kosztów upomnienia.
 • Opłata może być uiszczona w kasie Urzędu lub na konto bankowe:  SANTANDER BANK POLSKA SA 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163 z zaznaczeniem tytułu: „za pełnomocnictwo do wzięcia udziału w postępowaniu podatkowym w sprawie złożonego wniosku o przyznanie ulgi”  lub "za wydanie decyzji dot. ulgi w spłacie kosztów upomnienia".

Tryb odwoławczy

 • Od decyzji przysługuje odwołanie adresowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12 złożone za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 • Od postanowień przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12 złożone za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Informacje dodatkowe

 • Można uzyskać pod nr telefonu (062) 76-54-310
 • Administrator danych osobowych.

  Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest organ podatkowy - Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się:

 • listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,

 • telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,

 • e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.


Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można się kontaktować:

 • listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,

 • telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,

 • e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.


Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania podatkowego w zakresie ulg w podatkach i opłatach lokalnych. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na organie podatkowym - Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.


Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być osoby (podmioty) uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również udostępnione firmie Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21 świadczącej usługi asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego OTAGO, z którego administrator danych osobowych korzysta do przetwarzania danych podatników i prowadzenia postępowań podatkowych.


Przechowywanie danych.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia ulgi w podatkach i opłatach lokalnych, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych tj. 10 lat.


Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez organ podatkowy - Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor Ochrony Danych.


Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania dot. przyznania wnioskowanej ulgi. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

 • Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

 • Wyjaśnienie użytych pojęć:

pomoc publiczna – wsparcie finansowe dla przedsiębiorcy, o ile jednocześnie spełnione są następujące warunki:
- udzielane jest ono przez Państwo lub ze środków państwowych,
- przedsiębiorca uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,
- ma charakter selektywny (uprzywilejowanie określonego lub określonych przedsiębiorców albo produkcję określonych towarów),
- grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE.

pomoc de minimis – najczęściej stosowane przeznaczenie pomocy publicznej. Jest to wsparcie finansowe dla przedsiębiorcy w okresie 3 kolejnych lat do wysokości:
- 20 tys. euro – rolnictwo (produkcja pierwotna produktów rolnych, hodowla zwierząt, uprawa zbóż, sadownictwo, ogrodnictwo), 

- 30 tys. euro - rybołówstwo i akwakultura,
- 300 tys euro – w okresie 3 lat dla jednego przedsiębiorcy.
Udzielenie w/w pomocy potwierdza się uzyskaniem zaświadczenia.

wstępny - oznacza każdego przodka danej osoby: jej rodzica (ojca, matkę), dziadków (dziadka, babcię), pradziadków (pradziadka, prababcię).

zstępny - oznacza każdego kolejnego potomka tej samej osoby: jej dziecko, wnuka, prawnuka.

Podstawa prawna

 1. art. 67a § 1 pkt 1,2,3 i § 2, art. 67b § 1 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383, z późn. zm. )
 2. art. 18 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r.         poz. 356)
 3. rozdział 1, art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz załącznik do ustawy część IV (Dz. U.  z 2023 r. poz. 2111)

Załączniki

Dodany dnia: 2024-04-04 Przez: Marszał Sylwia
Akceptowany dnia: 2024-04-04 11:54:53 Przez: Frąckowiak Krystyna
Generowany dnia: 2024-05-23 22:05:56 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2024-01-08 - 2024-04-04 11:54:53
  Przez: Frąckowiak Krystyna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2023-11-07 - 2024-01-08 08:39:58
  Przez: Frąckowiak Krystyna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2023-10-04 - 2023-11-07 11:54:26
  Przez: Frąckowiak Krystyna
  Poprzednia wersja