Wymiar podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnychSzczegóły karty

WF-04 (45)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-01-08
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Wymiar podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych

Wydział: Wydział Finansowy

Proces: Gromadzenie środków budżetowych

Właściciel: Podolska Marta

Osoba Nadzorująca: Frąckowiak Krystyna

Wymagane dokumenty

 • Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1) wraz z załącznikiem (DT-1/A) do deklaracji - oryginały.
 • Korekta deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) wraz z załącznikiem (DT-1/A) do deklaracji - oryginały.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta Kalisza

Wydział Finansowy

ul. Tadeusza Kościuszki 1A,

62-800 Kalisz


ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesantów, ul. Tadeusza Kościuszki 1A, Informacja podatkowa, stanowisko nr 26,         
tel. (62) 504 97 16.

Termin

Deklarację na podatek od od środków transportowych (DT-1) wraz z załącznikiem (DT-1/A) do deklaracji, należy złożyć w terminie do dnia 15 lutego, na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby, należy odpowiednio skorygować deklarację - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Sposób załatwienia sprawy

W przypadku złożenia deklaracji - wprowadzenie danych wynikających z deklaracji lub jej korekty do ewidencji w celu dokonania przypisu/odpisu podatku od środków transportowych.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy


Brak.

Informacje dodatkowe

 • W przypadku, gdy deklaracja jest podpisywana przez pełnomocnika należy złożyć organowi podatkowemu pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłata może być uiszczona w kasach Urzędu w Biurze Obsługi Interesantów, ul. Tadeusza Kościuszki 1a lub na rachunek Urzędu Miasta Kalisza w SANTANDER BANK POLSKA S.A.

55 1090 1128 0000 0001 5108 9163

 • Wykorzystywanie przyczepy lub naczepy przez podatnika podatku rolnego wyłącznie na działalność rolniczą skutkuje wyłączeniem tych przedmiotów z opodatkowania podatkiem od środków transportowych. Warunkiem skorzystania z tego wyłączenia jest złożenie przez podatnika oświadczenia o wykorzystywaniu przyczep/naczep do działalności rolniczej.

Przez podatnika podatku rolnego należy rozumieć właściciela, posiadacza samoistnego, użytkownika wieczystego lub posiadacza gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

 • Organem podatkowym właściwym miejscowo w zakresie podatku od środków transportowych w odniesieniu do których podatnikiem jest osoba fizyczna – jest organ właściwy z uwagi na miejsce zamieszkania podatnika.
W przypadku jeżeli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania, konieczne jest złożenie oświadczenia o miejscu zamieszkania - pobytu stałego, w celu ustalenia organu właściwego w sprawach podatku od środków transportowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (62) 765 44 83.


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 • Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest organ podatkowy - Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się:

• listownie: Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz,

• telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,

• e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

 • Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można się kontaktować:

• listownie: Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz,

• telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,

• e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

 • Cele i podstawy przetwarzania.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia sprawy, której dotyczy złożona deklaracja lub dla potrzeb przeprowadzenia postępowania podatkowego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na organie podatkowym - Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
 • Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami danych mogą być tylko osoby (podmioty) uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również udostępnione firmie Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21 świadczącej usługi asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego OTAGO, z którego administrator danych osobowych korzysta do przetwarzania danych podatników i prowadzenia postępowań podatkowych.
 • Przechowywania danych.
Dane osobowe przechowywane będą do momentu prawomocnego zakończenia prowadzonego postępowania podatkowego, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych tj. 10 lat.
 • Prawa osób, których dane dotyczą.
W związku z przetwarzaniem przez organ podatkowy - Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

 • Informacja o wymogu podania danych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023r., poz. 70 z późn. zm.).
 2. Rozdział 1, art. 1, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023r., poz. 2111) oraz załącznik do ustawy – część IV.
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).
 4. Uchwała Nr XVI/193/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015r., poz. 7307).

Załączniki

Dodany dnia: 2024-01-08 Przez: Podolska Marta
Akceptowany dnia: 2024-01-08 08:40:41 Przez: Frąckowiak Krystyna
Generowany dnia: 2024-07-15 11:42:00 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2023-11-07 - 2024-01-08 08:40:41
  Przez: Frąckowiak Krystyna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2023-10-04 - 2023-11-07 11:53:37
  Przez: Frąckowiak Krystyna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2023-05-30 - 2023-10-04 12:34:15
  Przez: Frąckowiak Krystyna
  Poprzednia wersja