Wymiar podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnychSzczegóły karty

WF-04 (42)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-05-30
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Wymiar podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych

Wydział: Wydział Finansowy

Proces: Gromadzenie środków budżetowych

Właściciel: Podolska Marta

Osoba Nadzorująca: Frąckowiak Krystyna

Wymagane dokumenty

 • Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1) wraz z załącznikiem (DT-1/A) do deklaracji - oryginały.
 • Korekta deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) wraz z załącznikiem (DT-1/A) do deklaracji - oryginały.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta Kalisza

Wydział Finansowy

ul. Tadeusza Kościuszki 1A,

62-800 Kalisz


ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesantów, ul. Tadeusza Kościuszki 1A, Informacja podatkowa, stanowisko nr 26,         
tel. (62) 504 97 16.

Termin

Deklarację na podatek od od środków transportowych (DT-1) wraz z załącznikiem (DT-1/A) do deklaracji, należy złożyć w terminie do dnia 15 lutego, na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby, należy odpowiednio skorygować deklarację - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Sposób załatwienia sprawy

W przypadku złożenia deklaracji - wprowadzenie danych wynikających z deklaracji lub jej korekty do ewidencji w celu dokonania przypisu/odpisu podatku od środków transportowych.

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy


Brak.

Informacje dodatkowe

 • W przypadku, gdy deklaracja jest podpisywana przez pełnomocnika należy złożyć organowi podatkowemu pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłata może być uiszczona w kasach Urzędu w Biurze Obsługi Interesantów, ul. Tadeusza Kościuszki 1a lub na rachunek Urzędu Miasta Kalisza w SANTANDER BANK POLSKA S.A.

55 1090 1128 0000 0001 5108 9163

 • Wykorzystywanie przyczepy lub naczepy przez podatnika podatku rolnego wyłącznie na działalność rolniczą skutkuje wyłączeniem tych przedmiotów z opodatkowania podatkiem od środków transportowych. Warunkiem skorzystania z tego wyłączenia jest złożenie przez podatnika oświadczenia o wykorzystywaniu przyczep/naczep do działalności rolniczej.

Przez podatnika podatku rolnego należy rozumieć właściciela, posiadacza samoistnego, użytkownika wieczystego lub posiadacza gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

 • Organem podatkowym właściwym miejscowo w zakresie podatku od środków transportowych w odniesieniu do których podatnikiem jest osoba fizyczna – jest organ właściwy z uwagi na miejsce zamieszkania podatnika.
W przypadku jeżeli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania, konieczne jest złożenie oświadczenia o miejscu zamieszkania - pobytu stałego, w celu ustalenia organu właściwego w sprawach podatku od środków transportowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (62) 765 44 83.


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 • Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest organ podatkowy - Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się:

• listownie: Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz,

• telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,

• e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

 • Inspektor ochrony danych.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można się kontaktować:

• listownie: Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz,

• telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,

• e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

 • Cele i podstawy przetwarzania.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia sprawy, której dotyczy złożona deklaracja lub dla potrzeb przeprowadzenia postępowania podatkowego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na organie podatkowym - Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
 • Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami danych mogą być tylko osoby (podmioty) uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również udostępnione firmie Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21 świadczącej usługi asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego OTAGO, z którego administrator danych osobowych korzysta do przetwarzania danych podatników i prowadzenia postępowań podatkowych.
 • Przechowywania danych.
Dane osobowe przechowywane będą do momentu prawomocnego zakończenia prowadzonego postępowania podatkowego, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych tj. 10 lat.
 • Prawa osób, których dane dotyczą.
W związku z przetwarzaniem przez organ podatkowy - Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

 • Informacja o wymogu podania danych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023r., poz. 70).
 2. Rozdział 1, art. 1, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022r., poz. 2142
  z późn. zm.) oraz załącznik do ustawy – część IV.
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022r., poz. 2651 z późn. zm.).
 4. Uchwała Nr XVI/193/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015r., poz. 7307).

Załączniki

Dodany dnia: 2023-05-30 Przez: Podolska Marta
Akceptowany dnia: 2023-05-31 09:09:01 Przez: Frąckowiak Krystyna
Generowany dnia: 2023-06-10 01:01:24 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2023-01-11 - 2023-05-31 09:09:01
  Przez: Frąckowiak Krystyna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2023-01-02 - 2023-01-11 07:45:33
  Przez: Frąckowiak Krystyna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2022-12-19 - 2023-01-02 08:57:41
  Przez: Frąckowiak Krystyna
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2022-10-20 - 2022-12-19 07:40:00
  Przez: Frąckowiak Krystyna
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2022-08-09 - 2022-10-20 11:10:59
  Przez: Frąckowiak Krystyna
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2022-07-11 - 2022-08-09 12:06:33
  Przez: Frąckowiak Krystyna
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2021-12-30 - 2022-07-11 08:37:17
  Przez: Frąckowiak Krystyna
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2021-10-28 - 2022-01-11 09:59:14
  Przez: Frąckowiak Krystyna
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2021-10-26 - 2021-10-28 12:56:45
  Przez: Frąckowiak Krystyna
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2021-09-16 - 2021-10-26 10:17:10
  Przez: Frąckowiak Krystyna
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2021-08-31 - 2021-09-16 07:49:22
  Przez: Frąckowiak Krystyna
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2021-08-30 - 2021-08-31 07:35:31
  Przez: Frąckowiak Krystyna
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2021-08-30 - 2021-08-30 08:25:52
  Przez: Frąckowiak Krystyna
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2021-08-30 - 2021-08-30 08:22:38
  Przez: Frąckowiak Krystyna
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2021-02-09 - 2021-08-30 08:22:08
  Przez: Frąckowiak Krystyna
  Poprzednia wersja
 16. Zmieniono: 2021-01-11 - 2021-02-10 09:26:10
  Przez: Frąckowiak Krystyna
  Poprzednia wersja
 17. Zmieniono: 2020-09-11 - 2021-01-11 12:29:31
  Przez: Frąckowiak Krystyna
  Poprzednia wersja
 18. Zmieniono: 2020-08-11 - 2020-09-11 12:42:01
  Przez: Frąckowiak Krystyna
  Poprzednia wersja
 19. Zmieniono: 2020-05-27 - 2020-08-11 06:50:26
  Przez: Frąckowiak Krystyna
  Poprzednia wersja
 20. Zmieniono: 2019-09-04 - 2020-06-02 11:57:09
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 21. Zmieniono: 2019-09-02 - 2019-11-22 12:00:37
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 22. Zmieniono: 2019-06-27 - 2019-09-02 10:32:35
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 23. Zmieniono: 2019-05-16 - 2019-07-30 08:04:13
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 24. Zmieniono: 2019-01-11 - 2019-06-03 13:24:54
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 25. Zmieniono: 2018-07-30 - 2019-01-11 13:15:16
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 26. Zmieniono: 2018-06-04 - 2018-07-30 10:24:47
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 27. Zmieniono: 2018-02-28 - 2018-06-04 11:46:27
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 28. Zmieniono: 2018-01-03 - 2018-02-28 15:18:16
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 29. Zmieniono: 2017-10-13 - 2018-01-03 08:58:06
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 30. Zmieniono: 2017-09-01 - 2017-10-17 10:15:16
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 31. Zmieniono: 2017-04-24 - 2017-09-04 06:21:14
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 32. Zmieniono: 2017-02-06 - 2017-04-26 14:17:39
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 33. Zmieniono: 2016-12-07 - 2017-02-07 14:03:47
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 34. Zmieniono: 2016-10-21 - 2016-12-09 11:17:25
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 35. Zmieniono: 2016-05-30 - 2016-10-21 12:08:04
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 36. Zmieniono: 2016-01-05 - 2016-05-30 12:06:26
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 37. Zmieniono: 2015-12-09 - 2016-01-12 14:13:17
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 38. Zmieniono: 2015-07-06 - 2015-12-09 12:32:31
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 39. Zmieniono: 2015-05-08 - 2015-09-22 11:18:23
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 40. Zmieniono: 2015-01-16 - 2015-05-29 09:21:24
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 41. Zmieniono: 2014-07-21 - 2015-01-19 09:54:26
  Przez: Ochocka Aneta
  Poprzednia wersja
 42. Zmieniono: 2014-01-16 - 2014-07-21 12:30:59
  Przez: Frąckowiak Krystyna
  Poprzednia wersja
 43. Zmieniono: 2013-11-20 - 2014-02-06 13:37:01
  Przez: Juszczak Michał
  Poprzednia wersja