Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymiSzczegóły karty

WF-13 (4)

Urząd Miasta Kalisza, 2014-10-17
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Historyczny

Wydział: Wydział Finansowy

Proces: Gromadzenie środków budżetowych

Właściciel: Walczak Magdalena

Osoba Nadzorująca: Ochocka Aneta

Wymagane dokumenty

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – oryginał.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Kaliszu, Wydział Finansowy, ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz 

Złożenie dokumentów :

1. Biuro Obsługi Interesantów, ul. T. Kościuszki 1A, Informacja podatkowa, stanowisko nr 26 lub 27
2. Na adres : Urząd Miejski w Kaliszu, Wydział Finansowy, ul. Tadeusza Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz

Termin

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia deklaracji.

Sposób załatwienia sprawy

W przypadku złożenia deklaracji – wprowadzenie danych do ewidencji w celu dokonania przypisu/odpisu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

Podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od 01 lipca do 31 grudnia 2013 roku wynosiła 19,20 zł miesięcznie, natomiast obniżona stawka opłaty , jeżeli odpady były zbierane i odbierane w sposób selektywny 13, 50 zł miesięcznie, zgodnie z uchwałą nr XXX/402/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r., poz. 564 z późn. zm.).  Od 01 stycznia 2014 roku obowiązuje nowa podstawowa stawka opłaty w wysokości 19,00 zł miesięcznie oraz obniżona stawka opłaty w wysokości 12, 00 zł miesięcznie, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W przypadku gdy deklaracja podpisywana jest przez pełnomocnika należy złożyć organowi podatkowemu pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłata skarbowa może być uiszczona w kasach Urzędu – Biuro Obsługi Interesantów , ul. Tadeusza Kościuszki 1a oraz Ratusz ul. Główny Rynek 20 lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Kaliszu w mBank SA 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007.

Przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzaniu lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, w kasach Urzędu Miejskiego w Kaliszu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Właściciel nieruchomości otrzyma informację o indywidualnym numerze rachunku bankowego, na który jest zobowiązany uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie otrzyma informacji dotyczącej indywidualnego rachunku bankowego, zobowiązany jest uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek Urzędu Miejskiego w Kaliszu przeznaczony do gromadzenia dochodów z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi : mBank SA 50 1140 1993 0000 5502 3500 1014.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, na których odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny mogą dodatkowo skorzystać z obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli na nieruchomości prowadzone jest kompostowanie odpadów zielonych i/lub zamieszkuje na niej rodzina wielodzietna. Możliwość skorzystania z odliczenia przysługuje pod warunkiem złożenia wraz z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosownego zgłoszenia dot. obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami dla właściciela nieruchomości zamieszkałej, na której jest prowadzone we własnym zakresie kompostowanie odpadów zielonych i/lub obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodziny wielodzietnej.

W dniu 19 lutego 2014 r. weszła w życie uchwała nr XLIII/593/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 stycznia 2014r.  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Realizacja składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej będzie możliwa po wykonaniu i zarejestrowaniu w Centralnym Repozytorium Dokumentów Formularza Elektronicznego i umieszczenia go na platformie ePUAP.

Informacja o możliwości złożenia deklaracji w wyżej wymienionej formie ukaże się w późniejszym terminie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 765 44 60 .

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399, z późn. zm.)
  2. Rozdział 1, art. 1, ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282, z późn. zm.) oraz załącznik do ustawy – część IV
  3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.)
  4. Uchwała nr XXX/402/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r., poz. 5075)
  5. Uchwała nr XXX/404/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r., poz. 784)
  6. Uchwała nr XXXVII/494/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na których jest prowadzone kompostowanie odpadów zielonych (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r., poz. 4433)
  7. Uchwała nr XXXVII/495/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r., poz. 4434)
  8. Uchwała nr XLIII/593/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2014 r., poz. 743)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2014-10-16 Przez: Walczak Magdalena
Akceptowany dnia: 2015-01-19 09:55:58 Przez: Ochocka Aneta
Generowany dnia: 2024-06-22 14:00:27 Przez: Gość