ZAWIADOMIENIE O DOKONANIU ZMIAN: HAK, VAT, TAXI, L Szczegóły karty

WSO-17 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2014-05-13
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZAWIADOMIENIE O DOKONANIU ZMIAN: HAK, VAT, TAXI, L
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Hofman Marzena

Osoba Nadzorująca: Sukienniczak Piotr

Wymagane dokumenty

 • oryginał badań technicznych pojazdu,
 • oryginał dowodu rejestracyjnego,
 • oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana.

Do wglądu:

 • dokument stwierdzający tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy.
 • przedstaw ważną polisę OC.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 23,28
Odbiór dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 23,28
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 36
tel. 062 50 49 791

Termin

bezpośrednio, po złożeniu wniosku,

Sposób załatwienia sprawy

 1. Skompletuj dokumenty wraz z załącznikami,
 2. W dniu złożenia dokumentów otrzymasz, wpis/wykreślenie w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu potwierdzający dokonanie zgłoszenia zmiany.

Opłaty

17,00 zł - upoważnienie, jeżeli właściciel pojazdu nie składa zaświadczenia osobiście (patrz dodatkowe informacje).

Tryb odwoławczy

Brak (czynność materialno-techniczna)

Informacje dodatkowe

 • szczegółowe informacje w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 62/ 50-49-748, fax: 62/ 50-49-745, e-mail: wso@um.kalisz.pl,
 • opłatę można uiścić:
  • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
  • przelewem na konto Urzędu mBank S.A. nr 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007 
 • zawiadomić o dokonanych zmianach w imieniu właściciela pojazdu może osoba, która posiada:
  a. pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
  b. dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej np.
  • oryginał wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
  • oryginał umowy spółki,
  • statut jednostki lub podmiotu.
 • upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.

Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).

Podstawa prawna

• art.71 ust. 4 ,art. 78 ust. 2 pkt 2, ust. 3, art. 81 ust. 11 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137z późn. zm.)
• art. 86a ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 2011r., Nr 177 poz. 1054, z późn. zm.)
• §14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (Dz. U. z 2007 r. Nr 186 poz. 1322 z późn. zm.)
• załącznik nr 1 §11 ust. 2 lit. d, f, i, w, ust. 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 137 poz. 968, z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013r., poz. 392)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2014-05-13 Przez: Hofman Marzena
Akceptowany dnia: 2015-01-28 14:23:46 Przez: Sukienniczak Piotr
Generowany dnia: 2024-07-15 11:04:13 Przez: Gość