Uzyskanie zaświadczenia
-o wielkości użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
-o wielkości gruntów wynikających z ewidencji podatkowej,
-o nie figurowaniu w ewidencji: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,
-o figurowaniu w ewidencji: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,
- o wysokości kwoty, o której mowa w  § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie świadczenia pieniężnego dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową, żołnierzy aktywnej rezerwy i żołnierzy pasywnej rezerwy z dnia 20 maja 2022r. Szczegóły karty

WF-02 (42)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-01-05
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie zaświadczenia
-o wielkości użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
-o wielkości gruntów wynikających z ewidencji podatkowej,
-o nie figurowaniu w ewidencji: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,
-o figurowaniu w ewidencji: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,
- o wysokości kwoty, o której mowa w  § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie świadczenia pieniężnego dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową, żołnierzy aktywnej rezerwy i żołnierzy pasywnej rezerwy z dnia 20 maja 2022r.

Wydział: Wydział Finansowy

Proces: Gromadzenie środków budżetowych

Właściciel: Szuławy Katarzyna

Osoba Nadzorująca: Frąckowiak Krystyna

Wymagane dokumenty

Złożenie wniosku zawierającego:
- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania,
- Nr ewidencyjny PESEL,
- Nr telefonu.

Wniosek sporządzony wg druku „Podanie o wydanie zaświadczenia” dostępny jest w Biurze Obsługi Interesantów stanowisko 26  (plik do pobrania WF – 02 – 1).

Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Miasta Kalisza, Wydział Finansowy, ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz

ZŁOŻENIE I OBIÓR DOKUMENTÓW.
Biuro Obsługi Interesantów, ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
stanowisko 26 lub 27, tel. 062 5049717
- Przy odbiorze osobistym należy okazać dokument tożsamości.
- Istnieje możliwość przesłania zaświadczenia listem poleconym.
- Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 062 5049764.

Termin

W terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wydanie zaświadczenia.
 2. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.
 3. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o treści żądanej przez zainteresowanego.

Opłaty

 1. 17zł opłata skarbowa - wydanie zaświadczenia na wniosek (z wyjątkiem nie podlegających opłacie skarbowej i zwolnionych z opłaty skarbowej).

Wpłaty można dokonać:
w kasach Urzędu (Biuro Obsługi Interesantów, ul. Tadeusza Kościuszki 1A oraz Ratusz, ul. Główny Rynek 20);
na rachunek Urzędu Miasta Kalisza w SANTANDER BANK POLSKA SA 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163

2. Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia niezbędne do uzasadnienia wniosków w sprawach:

- alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
- ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych,
- świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
- wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,
- obowiązku obrony ojczyzny, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polski na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,
- zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
- nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
- nabycia obywatelstwa polskiego,
- pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej,
- o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,
- rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
- budownictwa mieszkaniowego,
- płatności bezpośrednich dla producentów rolnych.

3. Zwalnia się z opłaty skarbowej zaświadczenia o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego.

Tryb odwoławczy

Brak.

Informacje dodatkowe

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych osobowych.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest organ podatkowy - Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się:

· listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,

· telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,

· e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można się kontaktować:

· listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,

· telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,

· e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane są w celu wydania zaświadczenia zgodnie ze złożonym wnioskiem. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na organie podatkowym - Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być tylko osoby (podmioty) uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również udostępnione firmie Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21 świadczącej usługi asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego OTAGO, z którego administrator danych osobowych korzysta do przetwarzania danych podatników i prowadzenia postępowań podatkowych.

Przechowywanie danych.

Dane osobowe przechowywane będą do momentu wydania zaświadczenia, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych tj. 5 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych przez organ podatkowy - Prezydenta Miasta Kalisza przysługuje Państwu:

· prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

· prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia,

· prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor Ochrony Danych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wydania zaświadczenia. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 1. Art. 306 a-d, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).
 2. Rozdział 1, art.1 ust.1 pkt 1 lit.b oraz art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a-l i pkt 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej oraz załącznik do ustawy ust. 21 część II, pkt 11 (Dz. U. z 2023r. poz. 2111).
 3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2022r. w sprawie świadczenia pieniężnego dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową, żołnierzy aktywnej rezerwy i żołnierzy pasywnej rezerwy (Dz. U. z 2022r., poz. 1112).

Załączniki

Dodany dnia: 2024-01-05 Przez: Szuławy Katarzyna
Akceptowany dnia: 2024-01-08 11:24:10 Przez: Frąckowiak Krystyna
Generowany dnia: 2024-07-15 11:15:27 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2023-11-08 - 2024-01-08 11:24:10
  Przez: Frąckowiak Krystyna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2023-10-06 - 2023-11-08 08:47:52
  Przez: Frąckowiak Krystyna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2023-05-30 - 2023-10-06 08:17:30
  Przez: Frąckowiak Krystyna
  Poprzednia wersja