UZYSKANIE WPISU DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH Szczegóły karty

WE-09 (13)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-05-27
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE WPISU DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

Wydział: Wydział Edukacji

Proces: Zarządzanie edukacją

Właściciel: Leśniewski Piotr

Osoba Nadzorująca: Dudek Ewelina

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Kalisz (plik do pobrania - WE-09-01), który winien zawierać:
  • nazwę szkoły/placówki,
  • typ szkoły/placówki i zakres działalności,
  • miejsce prowadzenia szkoły/placówki (adres, telefon),
  • oznaczenie osoby prowadzącej szkołę/placówkę (adres, telefon),
  • data rozpoczęcia działalności.
 • Załączniki do wniosku:
  • statut szkoły/placówki opracowany zgodnie z art. 172 ust.2 ustawy Prawo oświatowe,
  • lista pracowników pedagogicznych zawierająca dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora,
  • dokument informujący o dysponowaniu lokalem (umowa najmu, użyczenia budynku na potrzeby szkoły/placówki wraz z określoną liczbą i przeznaczeniem wynajmowanych pomieszczeń, akt własności),
  • decyzja o zmianie sposobu użytkowania obiektów budowlanych-tylko dla lokali nie znajdujących się w szkole lub placówce publicznej,
  • opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego-tylko dla lokali nie znajdujących się w szkole lub placówce publicznej,
  • opinia Komendy Straży Pożarnej-tylko dla lokali nie znajdujących się w szkole lub placówce publicznej,
  • dla osoby fizycznej-kopia dowodu tożsamości (oryginał do wglądu) dla osoby prawnej wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 • W przypadku, gdy osoba prawna lub fizyczna rozpocznie starania o nadanie uprawnień szkoły publicznej, winna przedłożyć dodatkowo:
  • wniosek o nadanie uprawnień szkoły publicznej,
  • pozytywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,
  • zobowiązanie do przestrzegania wymogów zawartych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Kalisza
ul. Jasna 2, I piętro pokój Nr 111,
tel. 0-62-366 66 10, e-mail: plesniewski@um.kalisz.pl

Termin

Do 30 dni od złożenia wniosku

Sposób załatwienia sprawy

Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Kalisz, decyzja administracyjna w sprawie nadania szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej lub decyzja administracyjna o odmowie dokonania wpisu do ewidencji.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Odwołanie można złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza. Miejsce złożenia odwołania: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1a, I piętro, pokój 109.

Informacje dodatkowe

 • Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w drodze decyzji i jest równoznaczny z likwidacją szkoły lub placówki niepublicznej w przypadku:
  • prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę niepubliczną prowadzenia działalności oświatowej,
  • stwierdzenia w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki niepublicznej jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami i statutem,
  • stwierdzenia w przypadku niepublicznej szkoły podstawowej, że niewypełnione są zobowiązania, o których mowa w art. 168 ust.4 pkt 6  ustawy Prawo oświatowe, jeżeli osoba prowadząca szkołę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu prowadzącego nadzór pedagogiczny,
  • dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
  • zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę niepubliczną przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

  Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Prawo oświatowe) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

  Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

  Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. 1065)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2016 poz. 2094 ze zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2020 r. poz. 1520)

Załączniki

Dodany dnia: 2022-05-27 Przez: Demski Jakub
Akceptowany dnia: 2022-06-07 12:43:38 Przez: Dudek Ewelina
Generowany dnia: 2024-07-13 13:14:58 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-07-02 - 2022-06-07 12:43:38
  Przez: Dudek Ewelina
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2019-11-26 - 2021-07-12 10:40:14
  Przez: Dudek Ewelina
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2019-09-23 - 2020-06-03 09:36:06
  Przez: Witczak Mariusz
  Poprzednia wersja