UZYSKANIE DOTACJI PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ.Szczegóły karty

WE-08 (10)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-11-04
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE DOTACJI PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ.

Wydział: Wydział Edukacji

Proces: Zarządzanie edukacją

Właściciel: Witczak Mariusz

Osoba Nadzorująca: Dudek Ewelina

Wymagane dokumenty

Oferta wraz z załącznikami

- wzór oferty - załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (wzór oferty: www.pozytek.gov.pl - Akty prawne dotyczące działalności organizacji pozarządowych).

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Kalisza, ul. Jasna 2, Kalisz

ZŁOŻENIE DOKUMENTU:
I piętro, pokój Nr 103,
tel.: 062 36 66 604

DODATKOWE INFORMACJE:
I piętro, pokój Nr 103,
tel.: 062 36 66 604

Termin

Oferty należy składać zgodnie z terminem, trybem i kryteriami stosowanymi przy wyborze ofert, określonymi w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Kalisza w BIP, na stronie internetowej www.kalisz.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kalisza.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Przyjęcie oferty wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie. Poświadczenie przyjęcia na kopii oferty.
 2. Konkurs
 3. Wybór oferty
 4. Zawarcie umowy
 5. Przekazanie środków
 6. Sprawozdanie

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

Rada Miejska Kalisza uchwaliła „Wieloletniego programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2025” oraz "Program współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022".

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)
 • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)

Załączniki

  Brak załączników

Dodany dnia: 2022-11-04 Przez: Marczak Karolina
Akceptowany dnia: 2022-11-04 07:19:06 Przez: Dudek Ewelina
Generowany dnia: 2024-07-15 11:03:35 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-07-02 - 2022-11-04 07:19:06
  Przez: Dudek Ewelina
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2019-03-18 - 2021-07-12 10:40:06
  Przez: Dudek Ewelina
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2018-07-20 - 2019-03-19 08:07:36
  Przez: Witczak Mariusz
  Poprzednia wersja