UZYSKANIE DECYZJI O NADANIU STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGOSzczegóły karty

WE-04 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2013-06-14
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE DECYZJI O NADANIU STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Historyczny

Wydział: Wydział Edukacji

Proces: Zarządzanie edukacją

Właściciel: Marczak Karolina

Osoba Nadzorująca: Witczak Mariusz

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego (plik do pobrania - WE-04-01),
 • Załączniki poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły:
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
  • akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego z uzasadnieniem,
  • zaświadczenie dyrektora szkoły (plik do pobrania - WE-04-02),
  • w przypadku zmiany nazwiska kopia aktu zawarcia/rozwiązania związku małżeńskiego lub kopia dowodu osobistego.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Kaliszu,
Wydział Edukacji, ul. Kościuszki 1a,

Złożenie/odbiór dokumentów
wejście A, I piętro, p.109,
tel. 50-49-759, e-mail:kadamek@um.kalisz.pl
Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela zostanie wręczony przez Prezydenta Miasta Kalisza podczas uroczystego spotkania o terminie którego zostaną Państwo powiadomieni indywidualnie lub dokument będzie można odebrać osobiście.

Termin

Uzyskanie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego:

 • do dnia 31 sierpnia w przypadku złożenia wniosku do 30 czerwca danego roku ,
 • do dnia 31 grudnia w przypadku złożenia wniosku do 31 października danego roku.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego następuje po uzyskaniu pozytywnego wyniku z postępowania egzaminacyjnego.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Odwołanie można złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.
Miejsce złożenia odwołania: Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu, ul. Kościuszki 1a, I ptr., pokój 109.

Informacje dodatkowe

Dotyczy nauczycieli kontraktowych.

Podstawa prawna

 • Art. 9b ustawy z dnia 16 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 393)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2013-06-14 Przez: Juszczak Michał
Akceptowany dnia: 2014-12-08 14:52:46 Przez: Witczak Mariusz
Generowany dnia: 2020-12-03 09:53:21 Przez: Gość