DOBROWOLNA ZAMIANA MIESZKAŃSzczegóły karty

WSSM-06 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2013-06-18
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

DOBROWOLNA ZAMIANA MIESZKAŃ
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Właściciel: Wielichowska Irena

Osoba Nadzorująca: Rogoziński Tomasz

Wymagane dokumenty

 • wniosek o dobrowolną zamianę mieszkań wg obowiązującego wzoru, wraz z potwierdzeniem na wniosku, przez zarządcę nieruchomości, danych dotyczących lokalu mieszkalnego (powierzchni, ilości pomieszczeń, szkic lokalu, ewentualne zaległości czynszowe).

Załączniki:

 • pisemna zgoda właściciela budynku na dokonanie zamiany.

Dokumenty do wglądu z których sporządzana jest kserokopia:

 • tytuł prawny do obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego – oryginał - (więcej w Informacjach dodatkowych),
 • prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego.

Miejsce załatwienia sprawy

Przed złożeniem wniosku należy dokonać potwierdzenia na wniosku, przez Wydział Spraw Obywatelskich
(Biuro Obsługi Interesanta w budynku przy ul. Kościuszki 1 A (parter, wejście B, stanowiska 4 i 7),
danych dotyczących zameldowania osób zamieszkałych w lokalu
Złożenie wniosku
Urząd Miejski w Kaliszu przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
wejście B, parter - Biuro Obsługi Interesanta,
stanowisko 24 - Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
nr tel. 062 504 97 47

Termin

 • 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Termin rozpatrzenia sprawy może zostać przedłużony ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. O nowym terminie załatwienia sprawy wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.
Po złożeniu przez strony wniosków o dobrowolną zamianę i spełnieniu warunków określonych przepisami, pisemnie wyrażona zostaje zgoda na dokonanie zamiany i zawarcie stosownej umowy.

Sposób załatwienia sprawy

 • wniosek należy potwierdzić w WSO oraz administracji/zarządcy nieruchomości,
 • wypełnione i podpisane przez wnioskodawców wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składane są w Biurze Obsługi Interesanta,
 • wnioskodawcy mogą zostać wezwani do uzupełnienia wniosków lub stawienia się w Urzędzie celem złożenia dodatkowych wyjaśnień,
 • wnioskodawcy otrzymują pismo potwierdzające uzyskanie uprawnień lub też odmowę przyznania uprawnień do dokonania dobrowolnej zamiany mieszkań,
 • odbiór pisma: pismo doręczane jest wnioskodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, przez kuriera,
 • jeżeli lokal należy do komunalnego zasobu Miasta Kalisza wnioskodawca otrzymuje skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

 • tytuł prawny do lokalu: umowa najmu, akt własności, spółdzielcze prawo lokatorskie, itp.
 • w przypadku występowania zadłużenia na lokalu mieszkalnym przed podpisaniem umowy najmu należy dokonać całkowitej spłaty zadłużenia,
 • prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego,
 • dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerami telefonów: 062 504 97 47; 062 765 44 88.
 • adres email: wssm@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 • § 20 Uchwały Nr XV/198/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza (tekst jednolity Dz.Urz.Woj.Wlkp z 2013r., poz. 2066),
 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2005r., Nr 31, poz. 266 z późn. zm.),
 • wzór wniosku zgodny z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza nr 18/2005 z dnia 17 stycznia 2005 r.

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2013-06-18 Przez: Tomczyk Katarzyna
Akceptowany dnia: 2014-12-05 08:49:05 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2023-10-03 05:16:04 Przez: Gość