SKIEROWANIE DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO Szczegóły karty

WE-05 (10)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-06-13
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

SKIEROWANIE DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Wydział: Wydział Edukacji

Proces: Zarządzanie edukacją

Właściciel: Marczak Karolina

Osoba Nadzorująca: Dudek Ewelina

Wymagane dokumenty

 • podanie o wydanie skierowania do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego (plik do pobrania - WE-05-01),
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Miasta Kalisza
Wydział Edukacji, ul. Jasna 2

Złożenie/odbiór dokumentów
I piętro, p.102,
tel. 062 36 66 603;  e-mai: kmarczak@um.kalisz.pl

Termin

Do 30 dni od dnia złożenia podania

Sposób załatwienia sprawy

Uzyskanie skierowania do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Skierowanie zostanie przesłane do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz do osoby składającej podanie

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe


Zgodnie z właściwością miejscową skierowania wydawane są dla dzieci zamieszkałych na terenie Kalisza.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek - wydania skierowania dla dziecka do odpowiedniego ośrodka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 • Art. 127 ust. 13, 14 i 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2023 poz. 900).

Załączniki

Dodany dnia: 2023-06-13 Przez: Marczak Karolina
Akceptowany dnia: 2023-06-15 08:01:12 Przez: Dudek Ewelina
Generowany dnia: 2024-05-24 17:43:02 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-05-27 - 2023-06-15 08:01:12
  Przez: Dudek Ewelina
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-07-02 - 2022-06-07 12:43:26
  Przez: Dudek Ewelina
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2021-06-07 - 2021-07-12 10:39:00
  Przez: Dudek Ewelina
  Poprzednia wersja