UZYSKANIE DECYZJI O NADANIU STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGOSzczegóły karty

WE-04 (13)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-11-04
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE DECYZJI O NADANIU STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Wydział: Wydział Edukacji

Proces: Zarządzanie edukacją

Właściciel: Witczak Mariusz

Osoba Nadzorująca: Dudek Ewelina

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego (plik do pobrania - WE-04-01),
 • Załączniki :
  • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
  • kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego z uzasadnieniem,
  • zaświadczenie dyrektora szkoły (plik do pobrania - WE-04-02),
  • kopia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
  • kopia oceny dorobku zawodowego za okres stażu,
  • w przypadku zmiany nazwiska oświadczenie o zmianie.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta Kalisza
Wydział Edukacji, ul. Jasna 2

Złożenie/odbiór dokumentów
I piętro, p.103,
tel. 062 36 66 604, e-mail: mwitczak@um.kalisz.pl
Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela zostanie wręczony przez Prezydenta Miasta Kalisza podczas uroczystego spotkania o terminie którego zostaną Państwo powiadomieni indywidualnie lub dokument będzie można odebrać osobiście.

Termin

Uzyskanie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego:

 • do dnia 31 sierpnia w przypadku złożenia wniosku do 30 czerwca danego roku ,
 • do dnia 31 grudnia w przypadku złożenia wniosku do 31 października danego roku.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego następuje po uzyskaniu pozytywnego wyniku z postępowania egzaminacyjnego.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Odwołanie można złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.
Miejsce złożenia odwołania: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Kalisza ul. Jasna 2, I ptr., pokój 103.

Informacje dodatkowe

Dotyczy nauczycieli kontraktowych.

Kopie dokumentów przedkładanych w postępowaniu na stopień awansu zawodowego poświadcza za zgodność z oryginałem dyrektor szkoły.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek - wydania decyzji-aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego/decyzji o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania

Podstawa prawna

 1. Art. 9b ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021, poz. 1762 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2020 poz. 2200)

Załączniki

Dodany dnia: 2022-11-04 Przez: Marczak Karolina
Akceptowany dnia: 2022-11-04 07:18:59 Przez: Dudek Ewelina
Generowany dnia: 2023-05-30 08:44:44 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-06-23 - 2022-11-04 07:18:59
  Przez: Dudek Ewelina
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-05-27 - 2022-11-03 08:00:58
  Przez: Dudek Ewelina
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2021-05-20 - 2022-06-07 12:42:18
  Przez: Dudek Ewelina
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2020-06-03 - 2021-06-17 12:31:21
  Przez: Dudek Ewelina
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2019-06-26 - 2020-06-03 09:35:56
  Przez: Witczak Mariusz
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2019-05-28 - 2019-09-18 10:24:16
  Przez: Witczak Mariusz
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2018-07-12 - 2019-06-06 12:19:25
  Przez: Witczak Mariusz
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2018-02-20 - 2018-07-17 12:40:16
  Przez: Witczak Mariusz
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2017-12-04 - 2018-02-22 08:01:57
  Przez: Witczak Mariusz
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2017-04-13 - 2017-12-05 13:35:42
  Przez: Witczak Mariusz
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2014-12-08 - 2017-06-25 18:34:30
  Przez: Witczak Mariusz
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2013-06-14 - 2014-12-08 14:52:46
  Przez: Witczak Mariusz
  Poprzednia wersja