UZYSKANIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓWSzczegóły karty

WE-03 (13)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-05-27
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Wydział: Wydział Edukacji

Proces: Zarządzanie edukacją

Właściciel: Leśniewski Piotr

Osoba Nadzorująca: Dudek Ewelina

Wymagane dokumenty

 • zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego (plik w załączeniu – WE-03-01) i kopia umowy (oryginał do wglądu)
 • wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika (plik w załączeniu –WE-03-02)
 • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego (oryginał do wglądu),
 • umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego (oryginał do wglądu),
 • dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin (oryginał do wglądu),
 • świadectwo pracy w przypadku kształcenia u więcej niż jednego pracodawcy (oryginał do wglądu),
 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Kalisza
ul. Jasna 2, I piętro pokój Nr 111,
tel. 0-62-366 66 10; e-mail: plesniewski@um.kalisz.pl

Termin

 • Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od zdania przez młodocianego egzaminu,
 • Wydanie decyzji 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku

Sposób załatwienia sprawy

Uzyskanie decyzji w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Odwołanie można złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza. Miejsce złożenia odwołania: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1a, I piętro pokój 109.

Informacje dodatkowe

 • uzyskanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników odbywa się w dwóch etapach:
  1. złożenie zawiadomienia o zawarciu umowy z pracownikiem wraz z kopią umowy niezwłocznie po jej podpisaniu,
  2. złożenie wniosku o uzyskanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników wraz z załącznikami,
 • dofinansowaniem objęte jest kształcenie młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Prawo oświatowe) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm. )
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2022, poz. 690)
 • Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2021, poz. 743)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 ze zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391 ze zm.)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str .1)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.)


Załączniki

Dodany dnia: 2022-05-27 Przez: Demski Jakub
Akceptowany dnia: 2022-06-07 12:42:42 Przez: Dudek Ewelina
Generowany dnia: 2024-07-15 12:20:37 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-07-02 - 2022-06-07 12:42:41
  Przez: Dudek Ewelina
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2019-11-26 - 2021-07-12 10:37:28
  Przez: Dudek Ewelina
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2019-09-23 - 2020-06-03 09:35:49
  Przez: Witczak Mariusz
  Poprzednia wersja