WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW MIASTA KALISZASzczegóły karty

WSO-45 (3)

Urząd Miasta Kalisza, 2014-07-15
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW MIASTA KALISZA
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Kubacka Violetta

Osoba Nadzorująca: Sukienniczak Piotr

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców - formularz
 2. Załączniki :
  • a. pisemna deklaracja - formularz,
  • b. kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • c. inne dokumenty potwierdzające pobyt czasowy na terenie miasta Kalisza np. zaświadczenie o zameldowaniu , zaświadczenie o zatrudnieniu, umowa najmu

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
1 piętro, pokój 36 – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
tel. : 62 5049 791

Termin

Decyzję w sprawie wpisania wyborcy do rejestru wyborców lub o odmowie wpisania wydaje się w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców lub o odmowie wpisania.
 2. Niezwłoczne doręczenie decyzji wyborcy za dowodem doręczenia.
 3. Zawiadomienie urzędu gminy miejsca stałego zameldowania wyborcy lub ostatniego zameldowania na pobyt stały w celu skreślenia go z rejestru wyborców w tej gminie
 4. Naniesienie zmian w programie „Platformy Wyborczej”

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Skargę na decyzję o odmowie wpisania wyborcy do rejestru wyborców składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji a następnie WSO przekazuje skargę do właściwego miejscowo sądu rejonowego

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z wpisem do rejestru wyborców na terenie miasta Kalisza można uzyskać pod numerem telefonu 62 5049 791 (792), 62 5049 741
e-mail el-wso@um.kalisz.pl
fax 62 5049 745

Do stałego rejestru wyborców mogą dopisać się następujące osoby :

 • wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek zawierający dane, o których mowa w art. 19 Kodeksu wyborczego, wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały poza obszarem gminy,
 • wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy,
 • wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy mogą być wpisani do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy wniosek zawierający dane, o których mowa w art. 19 wraz ze wskazaniem adresu ostatniego zameldowania na pobyt stały na obszarze gminy.

Podstawa prawna

 1. art. 18 do 25 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 ze zm. )
 2. § 1 do 14 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27. 07 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze ( Dz. U. z 2011r. Nr 158, poz. 941 )

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2014-07-15 Przez: Graczyk Marek
Akceptowany dnia: 2014-09-25 07:50:03 Przez: Sukienniczak Piotr
Generowany dnia: 2021-01-17 16:20:03 Przez: Gość