WYDANIE PRAWA JAZDY PO RAZ PIERWSZY ORAZ PODWYŻSZENIE KATEGORIISzczegóły karty

WSO-24 (3)

Urząd Miasta Kalisza, 2014-07-15
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WYDANIE PRAWA JAZDY PO RAZ PIERWSZY ORAZ PODWYŻSZENIE KATEGORII
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Łagoda Agnieszka

Osoba Nadzorująca: Sukienniczak Piotr

Wymagane dokumenty

OPIS PROCEDURY

 • uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę patrz WSO-23,
 • wybór Ośrodka Szkolenia Kierowców i odbycie szkolenia (Organ generuje PKK, a następnie OSK elektronicznie pobiera ten profil),
 • wybór Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i zdanie egzaminu państwowego (WORD elektronicznie pobierze PKK),
 • wniesienie opłaty,
 • odbiór prawa jazdy.

Osoby, które w dniu wejścia ustawy o kierujących pojazdami tj. 19.01.2013r. były w trakcie szkolenia lub ukończyły szkolenie otrzymują z OSK zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia w formie papierowej. W tym przypadku wszystkie dokumenty składane są w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro Biura Obsługi Interesanta, stanowisko nr 39
Odbiór prawa jazdy: I piętro Biura Obsługi Interesanta, stanowisko nr 39
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 36,
tel. 062 50 49 791

Termin

do 30 dni od zdania egzaminu i dostarczenia dowodu wpłaty, w większości przypadków, prawo jazdy jest gotowe w ciągu 10 dni

Sposób załatwienia sprawy

wg procedury

Opłaty

 • 100,00 zł - za wydanie prawa jazdy,
 • 0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie prawa jazdy,
 • 17,00 zł - opłata skarbowa za upoważnienie (pełnomocnictwo), jeżeli kierowca nie odbiera prawa jazdy osobiście (patrz dodatkowe informacje).

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej wydania prawa jazdy odwołanie należy złożyć do Prezydenta Miasta Kalisza, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Następnie Prezydent Miasta Kalisza przekazuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu.

Informacje dodatkowe

 • szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 62/ 50-49-785, 62/ 50-49-784,
 • opłatę można uiścić: 
  • w kasie Urzędu Miejskiego w Kaliszu przy Gł. Rynku 20, 
  • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a,
  • przelewem na konto Urzędu mBank S.A. Nr 83 1140 1993 0000 5502 3500 1002 – opłata za wydanie prawa jazdy oraz opłata ewidencyjna,
  • przelewem na konto Urzędu mBank S.A. Nr 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007 – opłata skarbowa za upoważnienie (pełnomocnictwo).
 • UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata za wydanie prawa jazdy oraz opłata ewidencyjna” lub „opłata skarbowa za upoważnienie (pełnomocnictwo)”,
 • po zdaniu egzaminu należy niezwłocznie dostarczyć do Urzędu - stanowisko nr 39, dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz okazać oryginał dowodu osobistego lub oryginał zaświadczenia o zameldowaniu. Dostarczenie dowodu wpłaty jest warunkiem wysłania zamówienia na produkcję prawa jazdy do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,
 • odbiór dokumentu prawa jazdy w innym Urzędzie może nastąpić na uzasadniony pisemny wniosek osoby zainteresowanej,
 • odebrać prawo jazdy w imieniu kierowcy może osoba, która posiada upoważnienie (pełnomocnictwo),
 • upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej,
 • w przypadku podwyższenia kategorii, przy odbiorze nowego dokumentu prawa jazdy należy zwrócić do Urzędu aktualnie posiadany dokument prawa jazdy.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 600),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r. poz. 1005 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r. poz. 973 z późn. zm),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013r. poz. 83),

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2014-07-15 Przez: Łagoda Agnieszka
Akceptowany dnia: 2014-09-25 07:48:27 Przez: Sukienniczak Piotr
Generowany dnia: 2024-06-22 12:33:39 Przez: Gość