UZYSKANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO Szczegóły karty

WE-02 (4)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-09-11
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

Wydział: Wydział Edukacji

Proces: Zarządzanie edukacją

Właściciel: Demski Jakub

Osoba Nadzorująca: Witczak Mariusz

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (plik do pobrania-WE-02-01).
 • Załączniki:

 1. oryginał zaświadczenia od pracodawcy o dochodach netto (brutto oraz poszczególne składniki wynagrodzenia
 2. dokument potwierdzający zaistnienie zdarzenia losowego
 3. oryginał zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku)
 4. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
 5. kopia zaświadczenia lub decyzja o otrzymywanych świadczeniach (np.: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna) – oryginał do wglądu,
 6. kopia wyroku sądowego mówiącego o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów – oryginał do wglądu
 7. zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach,
 8. kopia odcinek renty/emerytury – oryginał do wglądu,
 9. oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
 10. dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie miasta Kalisza o ile faktu zamieszkania nie można potwierdzić na podstawie załączników do wniosku ( np. umowa najmu – oryginał do wglądu ),
 11. w przypadku korzystania ze świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały i okresowy) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 12.  ewentualnie inne dokumenty potwierdzające dochód

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta Kalisza
Wydział Edukacji
ul. Kościuszki 1a, I piętro, pokój Nr 117,
tel. 062 50 49 731

Termin

 • Z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego można wystąpić w terminie 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego.
 • Wydanie decyzji następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku niezałatwienia sprawy w terminie interesant zostanie pisemnie poinformowany o nowym terminie wydania decyzji.

Sposób załatwienia sprawy

Uzyskanie decyzji w sprawie przyznania lub nieprzyznania zasiłku szkolnego.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy


Odwołanie można złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.
Miejsce złożenia odwołania: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1a, I ptr., pokój 109.

Informacje dodatkowe

 • Dotyczy uczniów uczęszczających do szkoły poza Miastem Kalisz lub szkoły niepublicznej, mającej siedzibę na terenie Miasta.
 • Z wnioskiem o przyznanie zasiłku mogą wystąpić:

1) rodzice lub pełnoletni uczeń

2) dyrektor szkoły

 • Składając oświadczenia w sprawie wysokości dochodów należy w treści oświadczenia zawrzeć klauzulę:
  “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 • Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszonych o:
  1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
  3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
  Dodatkowe informacje: e-mail: we@um.kalisz.pl

Podstawa prawna


 • art. 90 e i art. 90 n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.)

 • uchwała Nr XXV/324/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 305j.t.)

Załączniki

Dodany dnia: 2018-09-11 Przez: Marczak Karolina
Akceptowany dnia: 2018-09-11 12:50:32 Przez: Witczak Mariusz
Generowany dnia: 2019-08-23 21:34:43 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2018-02-20 - 2018-09-11 12:50:32
  Przez: Witczak Mariusz
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2014-12-08 - 2018-02-22 08:01:36
  Przez: Witczak Mariusz
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2011-10-20 - 2014-12-08 14:52:12
  Przez: Witczak Mariusz
  Poprzednia wersja