UZYSKANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO Szczegóły karty

WE-02 (6)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-11-04
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

Wydział: Wydział Edukacji

Proces: Zarządzanie edukacją

Właściciel: Demski Jakub

Osoba Nadzorująca: Dudek Ewelina

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (plik do pobrania-WE-02-01).
 • Załączniki:
 1. dokument potwierdzający zaistnienie zdarzenia losowego,

 2. oryginał zaświadczenia od pracodawcy o dochodach netto (brutto oraz poszczególne składniki wynagrodzenia),

 3. oryginał zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (zaświadczenie o wysokości zasiłku dla bezrobotnych jeśli jest przyznany),

 4. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

 5. kopia zaświadczenia lub decyzji o otrzymywanych świadczeniach (np.: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia opiekuńcze, dodatek mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna oraz inne otrzymywane świadczenia rodzinne i opiekuńcze ) – oryginał do wglądu,

 6. kopia wyroku sądowego mówiącego o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów – oryginał do wglądu,

 7. zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach,

 8. odcinek renty/emerytury lub kopia decyzji – oryginał do wglądu,

 9. oświadczenia o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,

 10. dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie miasta Kalisza, o ile faktu zamieszkania nie można potwierdzić na podstawie załączników do wniosku ( np. umowa najmu – oryginał do wglądu ),

 11. w przypadku korzystania ze świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu zaświadczenie bądź decyzja przyznająca świadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały i okresowy) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

 12. ewentualnie inne dokumenty, oświadczenia potwierdzające dochód


Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta Kalisza
Wydział Edukacji
ul. Jasna 2, I piętro, pokój Nr 112,
tel. 062 36 66 611

Termin

 • Z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego można wystąpić w terminie 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego.
 • Wydanie decyzji następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku niezałatwienia sprawy w terminie interesant zostanie pisemnie poinformowany o nowym terminie wydania decyzji.

Sposób załatwienia sprawy

Uzyskanie decyzji w sprawie przyznania lub nieprzyznania zasiłku szkolnego.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Odwołanie można złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.

Miejsce złożenia odwołania: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Kalisza, ul. Jasna 2, I ptr., pokój 112.

Informacje dodatkowe

 • Z wnioskiem o przyznanie zasiłku mogą wystąpić:                                                                                                  

1) rodzice lub pełnoletni uczeń
2) dyrektor szkoły


- W przypadku uczniów szkół publicznych mających siedzibę na terenie Miasta Kalisza wniosek składa się w szkole, do której uczeń uczęszcza.

- W przypadku uczniów uczęszczających do szkoły poza miastem Kalisz lub szkoły niepublicznej, mającej siedzibę na terenie Miasta - wniosek należy złożyć w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1a, I piętro, pokój Nr 117.

 • Składając oświadczenia w sprawie wysokości dochodów należy w treści oświadczenia zawrzeć klauzulę:
  “Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 • Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszonych o:
  1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
  3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na: e-mail: we@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 • art. 90 e i art. 90 n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.)
 • uchwała Nr XXV/324/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 305 j.t.)

Załączniki

Dodany dnia: 2022-11-04 Przez: Marczak Karolina
Akceptowany dnia: 2022-11-04 07:18:53 Przez: Dudek Ewelina
Generowany dnia: 2024-05-29 02:48:12 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-07-01 - 2022-11-04 07:18:53
  Przez: Dudek Ewelina
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2018-09-11 - 2021-07-12 10:37:55
  Przez: Dudek Ewelina
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2018-02-20 - 2018-09-11 12:50:32
  Przez: Witczak Mariusz
  Poprzednia wersja