ZGŁASZANIE I WPROWADZANIE ZMIAN DANYCH DOTYCZĄCYCH LOKALI OBJĘTYCH  EWIDENCJĄ GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Szczegóły karty

WGK-015 (11)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-06-21
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZGŁASZANIE I WPROWADZANIE ZMIAN DANYCH DOTYCZĄCYCH LOKALI OBJĘTYCH  EWIDENCJĄ GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Chojnacka Maria

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

 

· Wniosek osoby uprawnionej do zgłoszenia zmiany ze wskazaniem nr ewidencyjnego działki, obrębu, nr porządkowego budynku i lokalu, położenia działki wraz z opisem rodzaju zgłaszanej zmiany.

Załączniki do wniosku:

1. zaświadczenie o samodzielności lokali lub prawomocne postanowienie sądu o nabyciu nieruchomości z podziałem na lokale lub akt notarialny ustanowienia odrębnej własności lokali,

2. inwentaryzacja powykonawcza budynku z podziałem na lokale zawierające dane umożliwiające zarejestrowanie lokalu oraz udziały w nieruchomościach wspólnych związanych z lokalami w dokumentach opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach,
W przypadku gdy na działce znajduje się kilka budynków należy dołączyć mapę ze wskazaniem w którym budynku znajdują się lokale i pomieszczenia przynależne.

3. arkusz danych ewidencyjnych lokali.

Miejsce załatwienia sprawy

 

Główny Rynek 20

Wydział Geodezji i Kartografii

III piętro p. 71, tel. 062 7654 376 lub 062 7654 385

Termin

 

Do 30 dni.

Sposób załatwienia sprawy

 

Złóż wniosek o wprowadzenie zmian w operacie ewidencji gruntów a otrzymasz pisemne zawiadomienie
o wprowadzeniu zmiany lub decyzję o odmowie wprowadzenia zmiany do ewidencji gruntów i budynków.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Opłaty

 

Brak

Tryb odwoławczy

 

Przysługuje w przypadku wydania decyzji o odmowie wprowadzenia zmiany do ewidencji gruntów i budynków.

Odwołanie od decyzji należy złożyć w Urzędzie Miasta Kalisza do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.

Informacje dodatkowe

 

wgk@um.kalisz.pl

Kserokopię dokumentów można wykonać w Wydziale

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 

· art. 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 roku,  poz. 725 z późn. zm.)

· § 45, 46, 47, 49 i 70 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 roku, poz. 393).

· ustawa o własności lokali z dnia 24.06.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 737)

· ustawa z dnia 21.06.2001r.o o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1234 z późn. zm.)

Załączniki

Dodany dnia: 2019-06-21 Przez: Kliber Katarzyna
Akceptowany dnia: 2019-06-21 10:27:27 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2019-09-17 20:06:16 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2019-03-01 - 2019-06-21 10:27:27
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2018-12-12 - 2019-06-18 12:02:12
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2018-05-29 - 2018-12-12 13:25:59
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2018-03-12 - 2018-05-29 08:53:51
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2017-12-04 - 2018-03-12 10:01:03
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2017-05-26 - 2017-12-04 12:57:41
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2016-12-06 - 2017-05-29 06:24:16
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2016-02-01 - 2016-12-06 13:23:58
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2015-04-23 - 2016-03-04 08:46:53
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2014-08-12 - 2015-04-24 15:20:10
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja