ZGŁASZANIE I WPROWADZANIE ZMIAN DANYCH DOTYCZĄCYCH LOKALI OBJĘTYCH  EWIDENCJĄ GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Szczegóły karty

WGK-015 (19)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-08-24
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZGŁASZANIE I WPROWADZANIE ZMIAN DANYCH DOTYCZĄCYCH LOKALI OBJĘTYCH  EWIDENCJĄ GRUNTÓW I BUDYNKÓW

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Chojnacka Maria

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

 

· Wniosek osoby uprawnionej do zgłoszenia zmiany ze wskazaniem nr ewidencyjnego działki, obrębu, nr porządkowego budynku i lokalu, położenia działki wraz z opisem rodzaju zgłaszanej zmiany.

Załączniki do wniosku:

1. zaświadczenie o samodzielności lokali lub prawomocne postanowienie sądu o nabyciu nieruchomości z podziałem na lokale lub akt notarialny ustanowienia odrębnej własności lokali,

2. inwentaryzacja powykonawcza budynku z podziałem na lokale zawierające dane umożliwiające zarejestrowanie lokalu oraz udziały w nieruchomościach wspólnych związanych z lokalami w dokumentach opracowanych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach,
W przypadku gdy na działce znajduje się kilka budynków należy dołączyć mapę ze wskazaniem w którym budynku znajdują się lokale i pomieszczenia przynależne.

3. arkusz danych ewidencyjnych lokali.

Miejsce załatwienia sprawy

 

Wydział Geodezji i Kartografii

Kalisz, ul. Jasna2

II piętro p. 206, tel. 62 36 66 616

Termin

 

Do 30 dni.

Sposób załatwienia sprawy

 

Złóż wniosek o wprowadzenie zmian w operacie ewidencji gruntów a otrzymasz pisemne zawiadomienie
o wprowadzeniu zmiany lub decyzję o odmowie wprowadzenia zmiany do ewidencji gruntów i budynków.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Opłaty

 

Brak

Tryb odwoławczy

 

Przysługuje w przypadku wydania decyzji o odmowie wprowadzenia zmiany do ewidencji gruntów i budynków.

Odwołanie od decyzji należy złożyć w Urzędzie Miasta Kalisza do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.

Informacje dodatkowe

 

wgk@um.kalisz.pl

Kserokopię dokumentów można wykonać w Wydziale

Zgłoszenie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków

====================================================================================

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych osobowych.

Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się:

• listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,

• telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,

• e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować się:

• listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,

• telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,

• e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego systemów informatycznych wspierających realizację zadania do których należą: Systherm Info Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Złotowskiej 27 w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu informatycznego GEO-INFO oraz Logotec Enterprise S.A. mającej siedzibę we Wrocławiu przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu informatycznego DDM 9000.

Przechowywania danych.

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do rozpatrzenia złożonego wniosku,
a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych (symbol klasyfikacyjny BE10) - zgodnie z którymi po 10 latach przechowywania w archiwum zakładowym dokumentacja podlega ekspertyzie archiwalnej przeprowadzonej przez archiwum państwowe.

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości załatwienia wskazanej we wniosku sprawy. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.


Podstawa prawna

 

· art. 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 roku,  poz. 1990)

· § 20, 34 i 35 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1390 z późn.zm.).

· ustawa o własności lokali z dnia 24.06.1994 r. (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1048)

· ustawa z dnia 21.06.2001r.o o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2022 roku, poz. 172 ze zm.)

Załączniki

Dodany dnia: 2022-08-24 Przez: Chojnacka Maria
Akceptowany dnia: 2022-08-24 10:28:40 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2024-05-29 02:55:21 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-05-23 - 2022-08-24 10:28:40
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-08-03 - 2022-05-30 08:49:55
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2021-06-15 - 2021-08-18 10:54:57
  Przez: Marczak Michał
  Poprzednia wersja