Uzyskanie  Karty Dużej Rodziny
Szczegóły karty

WSSM-023 (10)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-02-13
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie  Karty Dużej Rodziny

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Udzielanie świadczeń socjalnych

Właściciel: Lasiecka Monika, Turek Ewa, Łukowska Krystyna

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

 
 • wniosek o przyznanie KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY wg wzoru  KDR (5 )


I Dokumenty od wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie Karty Dużej Rodziny:

Składając wniosek przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty Dużej Rodziny, w szczególności:

 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość  oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,

 2. w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,
 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,

 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,

 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

 6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. W przypadku gdy w postanowieniu jest brak wskazania konkretnej rodziny, w której dziecko ma zostać umieszczone, wymagane jest przedstawienie zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu wskazującego rodzinę, w której dziecko zostało umieszczone,

 7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka , o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.


II Dokumenty od wnioskodawcy ubiegającego się o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny:

 1. wniosek o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wg wzoru ( Załącznik nr 1 ),

 2. dokument potwierdzający tożsamość oraz przypadku dziecka w wieku do 18. roku życia - odpis aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,

 3. potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w wysokości 13,00 zł. lub domówienie tradycyjnej formy Karty Dużej Rodziny w wysokości 10,00 zł.


Prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego.

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Miasta Kalisza

Biuro Obsługi Interesantów

ul. Tadeusza Kościuszki 1A,

wejście B, parter, stanowisko 5 – Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

tel. 62 504 97 47, 62 765 44 48

e-mail: wssm@um.kalisz.pl

Termin

 
 • Do 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.


Termin wydania Karty Dużej Rodziny może ulec wydłużeniu, gdyż produkcję blankietów Kart oraz ich personalizację zapewnia minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Spersonalizowane Karty przekazywane są do Urzędu Miasta w Kaliszu celem ich wydania.

Sposób załatwienia sprawy

 • wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi dokumentami składany jest w Biurze Obsługi Interesanta, Urząd Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1A, wejście B, parter, stanowisko 5 – Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

 • Wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień

 • Informacja o odbiorze Karty zostanie przekazana telefonicznie.

 

Opłaty

 
 • Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie.

 • Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny podlega opłacie w wysokości 13,00 zł.

 •  Natomiast wysokość opłaty za domówienie tradycyjnej formy Karty-  ( jeśli posiadamy już kartę elektroniczną):  10,00 zł
  •  Jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, w szczególności dotyczące sytuacji materialnej lub zdrowotnej rodziny wielodzietnej, Prezydent może, na umotywowany wniosek, zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia opłaty za duplikat.
 • Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Miasta Kalisza, przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A, wejście B, parter. Kasa czynna jest w godzinach pracy Biura Obsługi Interesanta,

 • Przelewem na rachunek bankowy Urzędu SANTANDER BANK S.A. 77 1090 1128 0000 0001 5108 9155 – opłata za wydanie duplikatu lub drugiej formy Karty Dużej Rodziny ( dowód wpłaty dołącza się do wniosku o wydanie duplikatu Karty).

Tryb odwoławczy

 

W terminie 14 dni, od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania Karty Dużej Rodziny,

 • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza, z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a, wejście b – stanowisko 5.

Informacje dodatkowe

 
 • Aktualny wykaz uprawnień wynikający z posiadania Karty Dużej Rodziny dostępny jest na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl

Podstawa prawna

 
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U. z 2023, poz. 2424)

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny ( Dz. U. 2021r. poz. 1037 z późn),

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz.775).

Załączniki

Dodany dnia: 2024-02-13 Przez: Łukowska Krystyna
Akceptowany dnia: 2024-04-02 08:07:40 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2024-07-13 13:46:22 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2023-01-03 - 2024-04-02 08:07:40
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-03-10 - 2023-01-04 09:58:56
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2019-05-16 - 2021-06-30 12:01:30
  Przez: Sibiński Janusz
  Poprzednia wersja