OŚWIADCZENIE O PONOWNYM WPISIE DO REJESTRU WYBORCÓW MIASTA KALISZA
Szczegóły karty

BSO-025 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-01-19
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

OŚWIADCZENIE O PONOWNYM WPISIE DO REJESTRU WYBORCÓW MIASTA KALISZA

Historyczny

Wydział: Biuro Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Marciniak Milena

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

Oświadczenie o ponownym stałym zamieszkaniu pod adresem zameldowania na pobyt stały - formularz

Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Spraw Obywatelskich ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62–800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesanta, stanowiska nr 3, 4, 5. tel. +48 62 50 49 741; +48 62 50 49 773
Nadzór (uwagi): Kierownik Biura Spraw Obywatelskich, I piętro, pokój nr 37
tel. : +48 62 50 49 791

Termin

  W dniu złożenia oświadczenia.

Sposób załatwienia sprawy

Złożenie oświadczenia w formie pisemnej o ponownym stałym zamieszkaniu pod adresem zameldowania na pobyt stały.

Opłaty

  Brak

Tryb odwoławczy

  Nie przysługuje

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z rejestrem wyborców miasta Kalisza można uzyskać pod numerem telefonu +48 62 5049 741, +48 62 5049 773
e-mail: bso@um.kalisz.pl
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)
Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Kodeks Wyborczy) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 
  1. art. 18 do 25a ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2023 poz. 2408 t.j)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2024-01-04 Przez: Juszczak Michał
Akceptowany dnia: 2024-06-13 12:16:22 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2024-07-22 20:21:58 Przez: Gość