UZGODNIENIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENUSzczegóły karty

WGK-08 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2012-12-31
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZGODNIENIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
Historyczny

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Pawłowska Dorota

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Załączniki:

1. Projekt w 3 egzemplarzach – 1 oryginał, 2 kopie.
2. Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy lub decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego - kserokopia (oryginał do wglądu).
3. Warunki techniczne uzyskane z instytucji branżowych zarządzających sieciami - kserokopia (oryginał do wglądu).
4. Geodezyjne opracowanie inwestycji – oryginał .
5. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w oryginale.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Geodezji i Kartografii
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz 
III piętro p. 58, tel. 62 7654 307

Termin

Posiedzenie Zespołu odbywa się w każdą środę od godz. 9.
Termin załatwienia - 14 dni, od dnia złożenia wniosku.
W przypadkach szczególnych 30 dni.

Sposób załatwienia sprawy

1.Wypełnij i złóż wniosek ,
2.Odbierz i opłać rachunek
3.Odbierz opinię o uzgodnieniu.

Opłaty

70,00 zł - za uzgodnienie odcinka pierwszego (do 100m)
15,00 zł - za uzgodnienie sieci odcinków następnych (100m)
40,00 zł - za uzgodnienie pierwszego przyłącza
6,00 zł - za uzgodnienie następnych przyłączy
Opłata po otrzymaniu faktury w kasie Urzędu Główny Rynek 20, ul. Kościuszki 1a lub na konto mBank O/Kalisz
83 1140 1993 0000 5502 3500 1002.

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

wgk@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

  • art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 roku, Nr 193, poz. 1287 z późń. zm.),
  • rozdział III Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 lutego 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgodnienia dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r., Nr 38 poz. 455),
  • załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r., w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (teks jednolity, Dz.U. z 2004 roku, Nr 37, poz. 333),
  • Zarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza nr 512/2011 z dnia 19.10.2011 r. w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2012-12-31 Przez: Juszczak Michał
Akceptowany dnia: 2014-07-23 10:12:20 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2023-01-28 06:30:20 Przez: Gość