REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICYSzczegóły karty

WK-002 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-02-09
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY
Historyczny

Wydział: Wydział Komunikacji

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Cholewa Agnieszka

Osoba Nadzorująca: Dolak Klaudia

Wymagane dokumenty

wniosek o rejestrację pojazdu (zgodny z obowiązującym wzorem).

Załączniki:

 1. oryginał dowodu rejestracyjnego pojazdu. W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie, wzory zagranicznych dowodów rejestracyjnych: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wzory-dowodow-rejestracyjnych
 2. oryginał zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeżeli jest wymagane,
 3. tablice rejestracyjne/oświadczenie o braku tablic,
 4. dowód wniesienia opłat 
 5. oryginały tłumaczeń dokumentów sporządzonych w języku obcym

UWAGA: dokumenty wymienione w punktach od 1do 5 pozostaną w aktach rejestracji pojazdu. 

Do wglądu:

1. oryginał dowodu własności pojazdu,

2. oryginał dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony spoza Unii Europejskiej.
Przez dowód odprawy celnej należy rozumieć:
- dokument określony przepisami prawa celnego potwierdzający spełnienie formalności celnych lub
- adnotację na dowodzie własności pojazdu, określającą datę, numer oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej - w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami.
3. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy , w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy, pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 i N1), został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
4. oryginał dowodu wpłaty tzw. opłaty recyklingowej - dowód wniesienia opłaty recyklingowej w wysokości 500 zł nie dotyczy pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju po 1 stycznia 2016r. Wprowadzenie na terytorium kraju następuje z dniem dopuszczenia pojazdu do obrotu na terytorium kraju - w przypadku importu, wystawienia faktury albo przywozu pojazdu na terytorium kraju - w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia.
5. dokument stwierdzający tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy,
6. w przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.


UWAGA: z przedłożonych dokumentów opisanych w punktach od 1 do 4 zostaną wykonane kopie, które pozostaną w aktach rejestracji pojazdu.

Wszyscy współwłaściciele są zobowiązani być w urzędzie podczas załatwiana sprawy. Jeżeli nie jest to możliwe współwłaściciele są zobowiązani udzielić pisemnego pełnomocnictwa.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr  16, 17, 18, 23
Odbiór dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 24, 25
Nadzór (uwagi):  Naczelnik Wydziału

Termin

do 30 dni.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty,
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 3. Przyjdź po odbiór stałego dowodu rejestracyjnego.
 4. Przedstaw ważną polisę OC.

Opłaty

 • opłata komunikacyjna
  54,00 zł - dowód rejestracyjny,
  13,50 zł - pozwolenie czasowe,
  12,50 zł - znaki legalizacyjne,
  80,00 zł - tablice rejestracyjne na samochód – 2 sztuki,
  40,00 zł - tablica rejestracyjna na przyczepę – 1 sztuka,
  40,00 zł - tablica rejestracyjna na motocykl, ciągnik rolniczy – 1 sztuka,
  30,00 zł - tablica rejestracyjna na motorower – 1 sztuka,
  1.000 zł - tablice rejestracyjne indywidualne na samochód– 2 sztuki,
  500,00 zł - tablice rejestracyjne indywidualne na motocykl – 1 sztuka,
 • opłata skarbowa
  17,00 zł - pełnomocnictwo, jeżeli właściciel pojazdu nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje).
 • opłatę można uiścić:
 • - w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
  - przelewem na konto Urzędu Santander Bank Polska S.A. – 07 1090 1128 0000 0001 5108 9154 - opłata komunikacyjna,
  - przelewem na konto Urzędu  Santander Bank Polska S.A.55 1090 1128 0000 0001 5108 9163 -  opłata skarbowa.
  UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata komunikacyjna” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo”. Przy dokonaniu płatności przelewem w tytule przelewu prosimy o wpisanie nr VIN pojazdu.

Tryb odwoławczy

Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a kpa Strona przed upływem terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Informacje dodatkowe

1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych,

( kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

W przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej właściciel pojazdu, który sprowadził ten pojazd z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i dokonuje jego zbycia po sprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed pierwszą rejestracją:

- w dowodzie własności pojazdu wystawionym dla nabywcy dokonuje adnotacji potwierdzającej datę sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej  albo 

- dołącza do dowodu własności pojazdu wystawionego dla nabywcy oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 • szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: +48 62 5049744, +48 505 057 040, +48 505 056 362 fax: +48 62 5049745, e-mail: wk@um.kalisz.pl,

Opłatę recyklingową 500 zł należy wpłacić na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w BGK III oddział w Warszawie 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014,
UWAGA: dowód wpłaty powinien zawierać określenie cech identyfikacyjnych pojazdu nr VIN (nr nadwozia, podwozia lub ramy). Dotyczy pojazdów zakupionych przed 1 stycznia 2016 r.

Opłata recyklingowa dotyczy pojazdów samochodowych M1 i N 1 oraz trójkołowych pojazdów silnikowych z wyłączeniem motocykli trójkołowych,

 • kategoria M 1 – pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu osób mające nie więcej niż 8 miejsc (oprócz siedzenia kierowcy),
 • kategoria N 1 – pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu ładunków mające max. dopuszczalną masę nieprzekraczającą 3,5 tony,
 • Zarejestrować pojazd i odebrać stały dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu w imieniu właściciela pojazdu może osoba, która posiada:
 • a. pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
 • b .dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej
 • Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.

Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego oraz karty pojazdu następuje po przedłożeniu:

 • pozwolenia czasowego,
 • dokumentu stwierdzającego tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy/pełnomocnika
 • Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium RP w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia (art. 71. ust. 7 ustawy Prd)
 • Kto będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE wbrew art. 71 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym, nie rejestruje pojazdu na terytorium RP podlega karze pieniężnej od 200 zł do 1000 zł (art. 140mb ustawy Prd).
 • Za dowód własności uważa się w szczególności jeden z następujących dokumentów: umowa kupna-sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT lub prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.
 • Dokumenty załączone do wniosku o rejestrację sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego albo właściwego konsula lub tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.
 • W przypadku, gdy przed pierwszą rejestracją pojazdu na terenie RP było dokonane przeniesienie własności pojazdu na terytorium RP po jego sprowadzeniu z zagranicy, dowodem własności do pierwszej rejestracji pojazdu są wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia własności.
 • Badanie okresowe nie jest wymagane, jeżeli pojazd jest sprowadzony z terytorium państwa należącego do Unii Europejskiej i w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub innym dokumencie wydanym przez organ państwa członkowskiego jest ważny okresowy przegląd techniczny i jest zgodny z art. 81 ustawy Prd.
 • Możliwa jest czasowa rejestracja warunkowa w przypadku braku dokumentów o których mowa w punkcie 2 i 3 w pozycji „ Do wglądu”, pod warunkiem złożenia oświadczenia, że pojazd nie zostanie zbyty do czasu wydania dowodu rejestracyjnego. Dowód rejestracyjny zostanie wydany po uzupełnieniu brakujących dokumentów.
 • Dla pojazdu rodzaju „samochodowy inny” ( trzykołowego lub czterokołowego wyposażonego w nadwozie) oraz dla ciągnika rolniczego mogą być stosowane tablice samochodowe, jeżeli pojazdy te posiadają odpowiadające takiej tablicy miejsce konstrukcyjnie przeznaczone do jej umieszczenia.
 • Dla pojazdu, który posiada zmniejszone miejsca konstrukcyjnie przeznaczone do umieszczania tablicy rejestracyjnej - mogą być wydane tablice rejestracyjne jednorzędowe zmniejszone - jeśli właściciel pojazdu złoży stosowne oświadczenie (oświadczenie może być złożone na wniosku).
 • Dla pojazdu będącego pojazdem elektrycznym albo pojazdu napędzanym wodorem, albo motorowerem wyposażonym w silnik elektryczny, organ rejestrujący wydaje zalegalizowane tablice rejestracyjne barwy czarnej na zielonym tle.
 • Istnieje możliwość zarezerwowania wizyty online na stronie internetowej www.kalisz.pl zakładka urząd, e-urząd zarezerwuj kolejkę W BOI.
 • Istnieje możliwość otrzymania wiadomości o wyprodukowanym i gotowym do odbioru w Urzędzie dokumencie (sms lub e-mail). Warunkiem skorzystania z tej bezpłatnej usługi jest podanie numeru telefonu bądź adresu e-mail podczas składania wniosku o rejestrację.
 • Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).
 • Wniosek o rejestrację można przekazać drogą elektroniczną na dedykowaną do tego skrzynkę podawczą pod adresem https://www.eps.pwpw.pl; wniosek taki musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym,

szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z elektronicznej skrzynki podawczej znajduje się na stronie www.esp.pwpw.pl/Account/Help

Podstawa prawna

 • art. 71 ust. 1,art. 71 ust. 2a, art. 72, art. 73 ust. 1, art. 75b, art., art. 81, art. 82 ust. 1, art. 140 mb pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. z 2023r., poz. 1047 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r., poz. 1847 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz. U. z 2022 r, poz. 1848 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2023r., poz. 2500 t.j.)
 • cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2023r., poz. 2111 t.j.)
 • Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm. )

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2024-02-09 Przez: Cholewa Agnieszka
Akceptowany dnia: 2024-05-31 13:11:05 Przez: Dolak Klaudia
Generowany dnia: 2024-07-22 21:06:54 Przez: Gość