REJESTRACJA POJAZDU UNIKATOWEGO
Szczegóły karty

WK-022 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-06-03
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

REJESTRACJA POJAZDU UNIKATOWEGO

Wydział: Wydział Komunikacji

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Cholewa Agnieszka

Osoba Nadzorująca: Dolak Klaudia

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o rejestrację pojazdu (zgodny z obowiązującym wzorem).
 • Załączniki:

1. oryginał dowodu rejestracyjnego pojazdu,
2. tablice rejestracyjne,
3. oryginał zaświadczenia z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu
4. dowód wniesienia opłat (patrz opłaty i dodatkowe informacje).
UWAGA: dokumenty opisane w punktach od 1-4 pozostaną w aktach rejestracji pojazdu.

 • Do wglądu:

1. oryginał dowodu własności pojazdu,
2. opinia rzeczoznawcy samochodowego stwierdzająca iż pojazd  ma przynajmniej 25 lat i przynajmniej od 15 lat nie jest produkowany lub ma szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.

3. dokument stwierdzający tożsamość, właściciela pojazdu/wnioskodawcy.
UWAGA: z przedłożonych dokumentów opisanych w punktach od 1 i 2 zostaną wykonane kopie, które pozostaną w aktach rejestracji pojazdu.

W przypadku rejestracji pojazdu unikatowego sprowadzonego z zagranicy do powyższych dokumentów należy dołączyć dokumenty wyszczególnione w Karcie Usługi Publicznej " Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy",

Wszyscy współwłaściciele są zobowiązani być w urzędzie podczas załatwiana sprawy. Jeżeli nie jest to możliwe współwłaściciele są zobowiązani udzielić pisemnego pełnomocnictwa.


Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 16, 17, 18, 23
Odbiór dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 24, 25
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału

Termin

  do 30 dni.

Sposób załatwienia sprawy

 
 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty,
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 3. Przyjdź po odbiór stałego dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych.

Opłaty

 

• opłata komunikacyjna

54,00 zł - dowód rejestracyjny,
13,50 zł - pozwolenie czasowe,
12,50 zł - komplet znaków legalizacyjnych,
80,00 zł - tablice zabytkowe na samochód – 2 sztuki,
50,00 zł - tablice zabytkowe na motocykl – 1 sztuka,

• opłata skarbowa

17,00 zł - pełnomocnictwo, jeżeli właściciel pojazdu nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje).

 • opłatę można uiścić:
 • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
 • przelewem na konto Urzędu Santander Bank Polska S.A.07 1090 1128 0000 0001 5108 9154 - opłata komunikacyjna,
 • przelewem na konto Urzędu Santander Bank Polska S.A.55 1090 1128 0000 0001 5108 9163 - opłata skarbowa

UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata komunikacyjna” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo”. Przy dokonaniu płatności przelewem w tytule przelewu prosimy o wpisanie nr VIN pojazdu.

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a kpa Strona przed upływem terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Informacje dodatkowe

 
 1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, ( kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

 • szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: +48 62 5049744, +48 505 057 040, +48 505 056 362 fax: +48 62 5049745, e-mail: wk@um.kalisz.pl
 • Zarejestrować pojazd i odebrać stały dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne w imieniu właściciela pojazdu może osoba, która posiada:
 • a. pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo

b. dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej

 • odbiór stałego dowodu rejestracyjnego następuje po przedłożeniu:

- pozwolenia czasowego,
- dokumentu stwierdzającego tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy/pełnomocnika

 • Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.
 • Właściciel pojazdu  jest obowiązany zarejestrować pojazd  w terminie 30 dni od dnia jego  nabycia bądź sprowadzenia, w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie obrotu pojazdami termin ten wynosi 90 dni. (art. 73aa Pord).
 • Kto będąc właścicielem pojazdu  wbrew art. 73aa nie rejestruje pojazdu  podlega karze pieniężnej.
 • Za dowód własności uważa się w szczególności jeden z następujących dokumentów: umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa o dożywocie, faktura VAT lub prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.
 • Istnieje możliwość otrzymania wiadomości o wyprodukowanym i gotowym do odbioru w Urzędzie dokumencie (sms lub e-mail). Warunkiem skorzystania z tej bezpłatnej usługi jest podanie numeru telefonu bądź adresu e-mail podczas składania wniosku o rejestrację.
 • Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).
 • wniosek o rejestrację można przekazać drogą elektroniczną na dedykowaną do tego skrzynkę podawczą pod adresem https://www.eps.pwpw.pl; wniosek taki musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym,

szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z elektronicznej skrzynki podawczej znajduje się na stronie www.esp.pwpw.pl/Account/Help

Podstawa prawna

 
 • art. 72 ust. 1, art. 79 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2023r., poz. 1047 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracja pojazdów (Dz.U. z 2022 r., poz. 1847 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz. U. z 2022 r. poz. 1848 z późn.zm.)
 • rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 337)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003r., o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2023r., poz. 2500 t.j.)
 • cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023r., poz. 2111 t.j.)
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024r., poz. 572).

Załączniki

Dodany dnia: 2024-04-16 Przez: Cholewa Agnieszka
Akceptowany dnia: 2024-06-03 07:23:40 Przez: Dolak Klaudia
Generowany dnia: 2024-07-13 12:35:53 Przez: Gość