DODATEK OSŁONOWY
Szczegóły karty

BSR-015 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-01-23
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

DODATEK OSŁONOWY

Wydział: Biuro Świadczeń Rodzinnych

Proces: Udzielanie świadczeń socjalnych

Właściciel: Niełacna Arleta

Osoba Nadzorująca: Szuleta Marzena

Wymagane dokumenty

 

1. Wypełniony wniosek o wypłatę dodatku osłonowego (druk znajduje się w załącznikach)

2. oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich lub członka gospodarstwa domowego innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.) - część III wniosku,

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:

* zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy (kopia + oryginał do wglądu) o wielkości gospodarstwa rolnego jego lub członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego - część IV wniosku,

* umowa dzierżawy gospodarstwa rolnego (kopia + oryginał do wglądu) – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

* umowa o wniesieniu wkładów gruntowych (kopia + oryginał do wglądu)– w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

W przypadku osób pobierających lub płacących alimenty:

* odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd (kopie + oryginały do wglądu), a także gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

* zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

* w przypadku gdy alimenty są zasądzone od osoby zamieszkującej poza terytorium Polski – zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, - przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny (kopie + oryginały do wglądu),

 • w przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w niniejszej karcie - Biuro Świadczeń Rodzinnych może domagać się takiego dokumentu (np. zaświadczenie o przebywaniu członka rodziny w zakładzie karnym).

Miejsce załatwienia sprawy

 

Biuro Świadczeń Rodzinnych, ul. T. Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz.
Złożenie dokumentów: Stanowisko Obsługi Interesanta w Biurze Świadczeń Rodzinnych, parter, pokój nr 6, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet - poprzez platformę ePUAP (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego)

Odbiór informacji: przesłanie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez wnioskodawcę we wniosku adres poczty elektronicznej lub w przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał we wniosku adresu poczty elektronicznej odbiór osobisty informacji o przyznaniu dodatku osłonowego w Biurze Świadczeń Rodzinnych

Uwaga: Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Odbiór decyzji: doręczenie przez gońca Urzędu Miasta Kalisza (za potwierdzeniem odbioru).
Nadzór (uwagi): Kierownik Biura Świadczeń Rodzinnych, parter, pokój nr 11. tel. 062 76 54 429, 062 50 49 751 do 754, 062 76 54 491, 062 76 54 493.

Termin

 

* do 30 czerwca 2024r. - wydanie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego lub decyzji o odmowie przyznania dodatku osłonowego

UWAGA

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024r., pozostawia się bez rozpatrzenia.

Sposób załatwienia sprawy

 
 • dokument: wnioskodawca otrzymuje informację o przyznaniu dodatku osłonowego lub decyzję o odmowie przyznania dodatku osłonowego,

 • odbiór dodatku osłonowego: przelew na konto osobiste wnioskodawcy albo na Indywidualną Kartę Przedpłaconą – Visa Profit Prepaid

 • wypłata dodatku osłonowego zostanie zrealizowana jednorazowo niezwłocznie po przyznaniu dodatku osłonowego, jednakże nie później niż do dnia 30 czerwca 2024r.

Opłaty


Brak

Tryb odwoławczy

 
 • odwołanie zaadresowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12 należy złożyć na Stanowisku Obsługi Interesanta w Biurze Świadczeń Rodzinnych (62-800 Kalisz, ul. T. Kościuszki 1a, parter, pokój nr 6),

 • termin odwołania: w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji,

 • koszty odwołania: brak.

Informacje dodatkowe

 

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli:

 • dochód w gospodarstwie domowym jednoosobowym nie przekracza kwoty 2100,00 zł

 • dochód w gospodarstwie domowym wieloosobowym nie przekracza kwoty 1500,00zł

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym przekracza kwotę, o której mowa wyżej, dodatek osłonowy przysługuję w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym (tzw. zasada złotówka za złotówkę).

W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego ustalona tzw. zasadą złotówka za złotówkę jest niższa niż 20,00zł, dodatek osłonowy nie przysługuje.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony środowiska gospodarstwo domowe tworzą:

1) osoba fizyczna, o której mowa w art. 411 ust. 10g w/w ustawy, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo

2) osoba fizyczna, o której mowa w art. 411 ust. 10g w/w ustawy, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dochodem przypadającym na jednego członka danego gospodarstwa domowego jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023r. poz. 390 z późn.zm.):

 • dochód rodziny (gospodarstwa domowego) – to suma dochodów członków rodziny (gospodarstwa domowego),

 • dochód członka rodziny (gospodarstwa domowego) - to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny (gospodarstwa domowego) uzyskany przedostatnim/ostatnim w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o wypłatę dodatku osłonowego.

Wysokość dochodów gospodarstwa domowego ustalana będzie na podstawie definicji dochodu określonej w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych . Zgodnie z tą definicją dochód oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022r. poz. 2647 z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (powyższe informacje pozyskiwane są przez organ samodzielnie),

b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (powyższe informacje pozyskiwane są przez organ samodzielnie),

W przypadku ustalania dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej " w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.

c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, do których między innymi zalicza się: alimenty na rzecz dzieci; dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego; pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom, kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; świadczenie rodzicielskie; stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy, niezależnie od podmiotu, który je wypłaca; świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. a, b i d oraz pkt 153 lit. a, b i d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz art. 21 ust. 1 pkt 154 tej ustawy w zakresie przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c oraz pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych według zasad określonych w art. 27 i art. 30c tej ustawy, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 lit. c, pkt 153 lit. c i pkt 154 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalone na podstawie oświadczenia dotyczącego każdego członka rodziny;

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022r. wyniósł 5549,00 zł - zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2023r., w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022r.( M.P. z 2023r., poz. 1030).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku osłonowego ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych 2022r.


Dodatek osłonowy wynosi:

* 228,80zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

* 343,20zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

* 486,20zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

* 657,80zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023r. poz. 2496), dodatek osłonowy wynosi rocznie:

* 286,00zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

* 429,00zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

* 607,75zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

* 822,25zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.


UWAGA

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek osłonowy przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Podstawa prawna

 
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 759 z późn.zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024r., zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz. U. z 2024r. poz. 59),

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024r. poz. 54)

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023r. poz. 390 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 7 grudnia 2023r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023r. poz. 2760)

Załączniki

Dodany dnia: 2024-01-23 Przez: Niełacna Arleta
Akceptowany dnia: 2024-01-26 13:21:11 Przez: Szuleta Marzena
Generowany dnia: 2024-05-29 03:25:01 Przez: Gość