Zmiana zezwolenia, załącznika do zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Szczegóły karty

WK-062 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-01-11
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zmiana zezwolenia, załącznika do zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wydział: Wydział Komunikacji

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Spirz Damian

Osoba Nadzorująca: Ludwiczak Tomasz

Wymagane dokumenty

 
 1. W przypadku zmiany oznaczenia przedsiębiorcy lub zmiany siedziby i adresu przedsiębiorcy:

 • Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (plik do pobrania).

 • Załączniki:

  • Wydruk z CEIDG / KRS-u.

  • Dowód uiszczenia opłaty.

2. W przypadku zmiany rozkładu jazdy:

 • Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (plik do pobrania).

 • Załączniki:

  • Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy.

  • Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami (jeżeli nastąpiła zmiana).

  • Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi (jeżeli nastąpiła zmiana).

  • Cennik (jeżeli nastąpiła zmiana).

3. W przypadku zwiększenie pojemności pojazdów:

 • Wniosek o zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (plik do pobrania)

 • Załączniki:

  • Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy (plik do pobrania).

  • Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy (jeśli na dotychczas realizowanym rozkładzie jazdy stanowiącym załącznik do posiadanego przez przedsiębiorcę zezwolenia wskazana była pojemność pojazdów obsługujących linię)

Miejsce załatwienia sprawy

 Wydział Komunikacji

ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro, pokój nr 115

Odbiór dokumentów: I piętro, pokój nr 115

tel. +48 62 504 97 36

Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału

Termin

 Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca a sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia sprawy

 
 1. Wypełnij wniosek,

 2. Skompletuj dokumenty,

 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami,

 4. Przyjdź osobiście w wyznaczonym terminie do Urzędu po odbiór zezwolenia.

Opłaty

 

1. Opłaty administracyjne:

 • za zmianę zezwolenia (w zależności od ważności zezwolenia):

  • na obszar gminy:

   - do 1 roku - 10 zł

   - do 2 lat - 15 zł

   - do 3 lat - 20 zł

   - do 4 lat - 25 zł

   - do 5 lat - 30 zł

  • na obszar powiatu:

   - do 1 roku - 25 zł

   - do 2 lat - 30 zł

   - do 3 lat - 35 zł

   - do 4 lat - 45 zł

   - do 5 lat - 55 zł

  • na obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa:

   - do 1 roku - 35 zł

   - do 2 lat - 40 zł

   - do 3 lat - 45 zł

   - do 4 lat - 55 zł

   - do 5 lat - 60 zł

 • za zmianę wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

  • na obszar gminy:

   - do 1 roku - 5 zł

   - do 2 lat – 7,50 zł

   - do 3 lat - 10 zł

   - do 4 lat – 12,50 zł

   - do 5 lat - 15 zł

  • na obszar powiatu:

   - do 1 roku – 12,50 zł

   - do 2 lat - 15 zł

   - do 3 lat – 17,50 zł

   - do 4 lat – 22,50 zł

   - do 5 lat – 27,50 zł

  • na obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa:

   - do 1 roku – 17,50 zł

   - do 2 lat - 20 zł

   - do 3 lat – 22,50 zł

   - do 4 lat – 27,50 zł

   - do 5 lat - 30 zł

Opłatę można wnieść:

- w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a

- przelewem na konto Urzędu Santander Bank S.A - nr 07 1090 1128 0000 0001 5108 9154 – opłata administracyjna za udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób

2. Opłata skarbowa za upoważnienie lub pełnomocnictwo:

17 zł – jeżeli przedsiębiorca wykonujący przewozy nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje)

Opłatę można wnieść:

- w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a

- przelewem na konto Urzędu Santander Bank S.A - nr 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163opłata skarbowa za pełnomocnictwo

Uwaga! Dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata za zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo - zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób"

Tryb odwoławczy

 Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa).

Informacje dodatkowe

 1.  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy o transporcie drogowym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.


2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:


 • Szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 62 504 97 36, 723 183 001 fax: +48 62 5049745 e-mail: wk@um.kalisz.pl.

 • Opłatę za zmianę zezwolenia należy uiścić przed złożeniem wniosku.

 • Przy składaniu kserokopii dokumentów należy okazać do wglądu oryginały tych dokumentów.

 • Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, organowi, który udzielił zezwolenia, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 22 ustawy o transporcie drogowym, nie później niż 14 dni od dnia ich powstania.

 • Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

 • Złożyć wniosek o wydanie zezwolenia i odebrać zezwolenie w imieniu przedsiębiorcy może osoba, która posiada:

  • pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo

  • dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej np.:

   • oryginał wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

   • oryginał umowy spółki,

   • statut jednostki lub podmiotu.

 • Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie oraz udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.

 • Możliwe jest doręczenie zezwolenia za pośrednictwem poczty (listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru), wówczas na wniosku należy wpisać taką formę odbioru.

Podstawa prawna

 
 1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 2201 z późn. zm.).

 2. Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. 2018 r., poz. 202).

 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1220).

 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 06 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz.U. z 2017 r., poz. 1605).

 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz 2111).

Załączniki

Dodany dnia: 2024-01-11 Przez: Spirz Damian
Akceptowany dnia: 2024-01-11 12:37:04 Przez: Ludwiczak Tomasz
Generowany dnia: 2024-05-29 03:19:30 Przez: Gość