Wygaśnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
rzeczy lub osób.

Szczegóły karty

WK-061 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-01-10
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Wygaśnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
rzeczy lub osób.

Wydział: Wydział Komunikacji

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Spirz Damian

Osoba Nadzorująca: Ludwiczak Tomasz

Wymagane dokumenty

 • Zawiadomienie o zrzeczeniu się zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (plik do pobrania).

 • Załączniki:

 1. Druk zezwolenia.

 2. Druk(i) wypisu(ów) z zezwolenia.

Miejsce załatwienia sprawy

 Wydział Komunikacji

ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro, pokój nr 115

Odbiór dokumentów: I piętro, pokój nr 115

tel. +48 62 504 97 36

Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału

Termin

Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca a sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia sprawy

 1.  Wypełnij wniosek,
 2. Skompletuj dokumenty,
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 4. Przyjdź osobiście w wyznaczonym terminie do Urzędu po odbiór decyzji.

Opłaty

 
 • Opłata skarbowa za upoważnienie lub pełnomocnictwo:

  17 zł – jeżeli przedsiębiorca wykonujący przewozy nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje)

  Opłatę można wnieść:

 • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a

 • przelewem na konto Urzędu SANTANDER BANK S.A. - nr 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163opłata skarbowa za pełnomocnictwo

Uwaga! Dokonując wpłaty należy zaznaczyć „„opłata skarbowa za pełnomocnictwo – wygaśnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego”.

Tryb odwoławczy

 Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa).

Informacje dodatkowe

1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy o transporcie drogowym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.


2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:


 • Szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 723 183 001, 62 504 97 36 fax: +48 62 5049745 e-mail: wk@um.kalisz.pl.

 • Opłatę za wygaśnięcie zezwolenia należy uiścić przed złożeniem wniosku.

 • Złożyć wniosek o wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i odebrać decyzję w imieniu przedsiębiorcy może osoba, która posiada:

  • pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo

  • dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej np.:

   • oryginał wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

   • oryginał umowy spółki,

   • statut jednostki lub podmiotu.

 • Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie oraz udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.

Podstawa prawna

 1.  Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 2201 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2111).

Załączniki

Dodany dnia: 2024-01-10 Przez: Spirz Damian
Akceptowany dnia: 2024-01-11 12:36:55 Przez: Ludwiczak Tomasz
Generowany dnia: 2024-05-29 02:48:00 Przez: Gość