Zgłoszenie zmiany dotyczącej zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób.

Szczegóły karty

WK-059 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-01-10
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zgłoszenie zmiany dotyczącej zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób.

Wydział: Wydział Komunikacji

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Spirz Damian

Osoba Nadzorująca: Ludwiczak Tomasz

Wymagane dokumenty

 
 • w przypadku zwiększenia/zmniejszenia ilości zgłoszonych pojazdów, dopisania nowego pojazdu w miejsce wycofanego, zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu:

 1. Zgłoszenie zmiany dotyczącej zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

 2. Wykaz pojazdów.

 3. Wykaz zmienianych pojazdów.

 4. Kserokopia/e dowodu/ów rejestracyjnego/ych pojazdu/ów.

 5. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu zdolności finansowej (w przypadku zwiększenia ilości zgłoszonych pojazdów)

 • w przypadku zmiany adresu bazy eksploatacyjnej:

 1. Zgłoszenie zmiany dotyczącej zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

 2. Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną.

 • w przypadku zmiany składu osobowego w przedsiębiorstwie:

 1. Zgłoszenie zmiany dotyczącej zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

 2. Wydruk z KRS-u.

 3. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 (dotyczy: osoby będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzących działalność gospodarczą).

 4. Oświadczenia ww. osób o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

 • w przypadku zmiany osoby zarządzającej transportem:

 1. Zgłoszenie zmiany dotyczącej zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

 2. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem / Oświadczenie osoby uprawnionej do zarządzania transportem.

 3. Kopia certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem.

 4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 (dotyczy: osoby zarządzającej transportem).

 5. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem o niekaralności za poważne naruszenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

 • w przypadku zmiany/aktualizacji potwierdzenia odpowiedniej sytuacji finansowej:

 1. Zgłoszenie zmiany dotyczącej zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu zdolności finansowej

 • w przypadku aktualizacji liczby osób zatrudnianych:

 1. Zgłoszenie zmiany dotyczącej zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

 2. Oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych

Miejsce załatwienia sprawy

 Wydział Komunikacji

ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro, pokój nr 115

Odbiór dokumentów: I piętro, pokój nr 115

tel. +48 62 504 97 36

Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału

Termin

 Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca a sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia sprawy

 1.  Wypełnij wniosek.
 2. Skompletuj dokumenty.
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami.
 4. Odbierz zezwolenie.

Opłaty

Opłata skarbowa za upoważnienie lub pełnomocnictwo:

17 zł – jeżeli przedsiębiorca wykonujący przewozy nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje)


Opłatę można wnieść:

 • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a

 • przelewem na konto Urzędu SANTANDER BANK S.A. - nr 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163opłata skarbowa za pełnomocnictwo

Tryb odwoławczy

 Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa).

Informacje dodatkowe

 1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy o transporcie drogowym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.


2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:


 1. Szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 723 183 001, 62 504 97 36 fax: +48 62 5049745 e-mail: wk@um.kalisz.pl.

 2. Prezydent Miasta Kalisza jest organem właściwym w sprawie udzielenia zezwolenia przedsiębiorcy posiadającemu siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarze miasta Kalisza.

 3. Opłatę za udzielenie zezwolenia należy uiścić przed złożeniem wniosku.

 4. Przy składaniu kserokopii dokumentów należy okazać do wglądu oryginały tych dokumentów.

 5. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu należy również dołączyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim.

 6. Urząd ma możliwość pobrania w imieniu osoby będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, o którym mowa w art. 30076 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, osoby prowadzącej działalność gospodarczą – w przypadku innego przedsiębiorcy,, osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy informacji z Krajowego Rejestru Karnego. W takim przypadku należy wypełnić wniosek o pobranie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (plik do pobrania).

 7. Złożyć wniosek o wydanie zezwolenia i odebrać zezwolenie w imieniu przedsiębiorcy może osoba, która posiada:

  1. pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo

  2. dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej np.:

   1. oryginał wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

   2. oryginał umowy spółki,

   3. statut jednostki lub podmiotu.

 8. Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie oraz udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.

 9. W celu spełnienia wymogu odpowiedniej zdolności finansowej przedsiębiorca musi być w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. W tym celu przedsiębiorca wykazuje na podstawie poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę rocznych sprawozdań finansowych (wszystkie części składowe zgodnie z art. 45 Ustawy o rachunkowości), że co roku dysponuje kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej równej:

  1. 9.000 EURO na pierwszy wykorzystywany pojazd lub zespół pojazdów

  2. 5.000 EURO na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd lub zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony

  3. 900 EURO na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd lub zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 2,5 tony ale nie przekraczającej 3,5 tony

 10. Przedsiębiorca, w drodze odstępstwa, może udokumentować swoją zdolność finansową w sposób wskazany w art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, czyli za pomocą poświadczenia określonego przez właściwy organ, takiego jak gwarancja bankowa lub polisa ubezpieczeniowa, w tym polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej, z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych, w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, lub inny wiążący dokument stanowiący solidarną gwarancję za przedsiębiorcę na kwoty określone wyżej.

 11. Przy ocenie spełnienia wymogu zdolności finansowej stosuje się kursy odpowiadające opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kursom z pierwszego dnia roboczego października. Kursy te obowiązują od dnia 1 stycznia następnego roku kalendarzowego.

 12. Przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego muszą spełniać następujące wymogi:

  1. posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich;

  2. cieszyć się dobrą reputacją;

  3. posiadać odpowiednią zdolność finansową;

  4. posiadać wymagane kompetencje zawodowe.

 13. Baza eksploatacyjna – miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej jeden z następujących elementów: miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów; przez bazę eksploatacyjną należy rozumieć także centrum operacyjne pracodawcy, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

 14. Oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych zgodnie z art. 7a ust. 8 ustawy o transporcie drogowym przedsiębiorca przedkłada corocznie organowi w terminie do dnia 31 marca roku następnego

 15. Możliwe jest doręczenie zezwolenia za pośrednictwem poczty (listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru), wówczas na wniosku należy zaznaczyć taką formę odbioru.


Urzędowy paczkomat InPost Urząd24 Urząd Miasta KaliszaObsługa w zakresie spraw związanych z licencją może być dokonana za pośrednictwem paczkomatu InPost.

Zasady funkcjonowania paczkomatu: https://www.kalisz.pl/urzad/e-urzad/paczkomat-urzedowy

Podstawa prawna

 
 1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 2201 z późn. zm.).

 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego
  i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (DZ.U.UE.L.09.300.51)

 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1220).

 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r.,poz. 2377 z późn. zm.).

 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz 2111).

Załączniki

Dodany dnia: 2024-01-10 Przez: Spirz Damian
Akceptowany dnia: 2024-01-11 12:36:39 Przez: Ludwiczak Tomasz
Generowany dnia: 2024-05-29 02:40:18 Przez: Gość