Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.

Szczegóły karty

WK-057 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-01-10
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.

Wydział: Wydział Komunikacji

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Spirz Damian

Osoba Nadzorująca: Ludwiczak Tomasz

Wymagane dokumenty

 
 1. W przypadku zgłoszenia dodatkowego(ych) pojazdu(ów) lub zmiany rodzaju transportu drogowego:

 • Wniosek o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne (plik do pobrania).

 • Załączniki:

  • Dowód uiszczenia opłaty.

  • Wykaz pojazdów (plik do pobrania).

  • Kserokopia(e) dowodu(ów) rejestracyjnego(ych) pojazdu(ów).

  • Zaświadczenie(a) o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy (w przypadku zgłoszenia kolejnego kierowcy).

2. W przypadku zmiany oznaczenia przedsiębiorcy lub zmiany adresu siedziby/miejsca zamieszkania przedsiębiorcy:

 • Wniosek o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne (plik do pobrania).

 • Załączniki:

  • Dowód uiszczenia opłaty.

  • Wydruk z CEIDG / KRS-u.

Miejsce załatwienia sprawy

 

Wydział Komunikacji

ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro, pokój nr 115

Odbiór dokumentów: I piętro, pokój nr 115

tel. +48 62 504 97 36

Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału

Termin

 Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca a sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek,

 2. Skompletuj dokumenty,

 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami,

 4. Przyjdź osobiście w wyznaczonym terminie do Urzędu po odbiór zaświadczenia.

Opłaty

Opłaty administracyjne:
 1. Opłata za zmianę zaświadczenia - 25 zł

 2. Opłata za wydanie wypisu dla każdego pojazdu zgłoszonego przed zmianą zaświadczenia (za stary pojazd) - 10 zł

 3. Opłata za wydanie wypisu dla każdego kolejnego pojazdu zgłoszonego we wniosku o zmianę zaświadczenia (za nowy pojazd) - 100 zł


Opłatę można wnieść:

 • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a

 • przelewem na konto Urzędu Santander Bank S.A - nr 07 1090 1128 0000 0001 5108 9154 – opłata administracyjna za zmianę zaświadczenia na potrzeby własne

 • Opłata skarbowa za upoważnienie lub pełnomocnictwo:


17 zł – jeżeli przedsiębiorca wykonujący przewozy nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje)


Opłatę można wnieść:

 • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a

 • przelewem na konto Urzędu SANTANDER BANK S.A. - nr 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163opłata skarbowa za pełnomocnictwo


Uwaga! Dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata za zmianę zaświadczenia na potrzeby własne” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo – zmiana zaświadczenie na potrzeby własne”.

Tryb odwoławczy

  Brak

Informacje dodatkowe

1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy o transporcie drogowym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.


2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

 • Szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 62 504 97 36, 723 183 001 fax: +48 62 5049745 e-mail: wk@um.kalisz.pl.

 • Opłatę za zmianę zaświadczenia należy uiścić przed złożeniem wniosku.

 • Przy składaniu kserokopii dokumentów należy okazać do wglądu oryginały tych dokumentów.

 • W przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu należy również dołączyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim.

 • Złożyć wniosek o zmianę zaświadczenia i odebrać zaświadczenie w imieniu przedsiębiorcy może osoba, która posiada:

  • pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo

  • dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej np.:

   • oryginał wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

   • oryginał umowy spółki,

   • statut jednostki lub podmiotu.

 • Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie oraz udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.

 • Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym - przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej organowi, który wydał zaświadczenie, zmiany danych nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

 • Możliwe jest doręczenie zaświadczenia za pośrednictwem poczty (listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru), wówczas na wniosku należy wpisać taką formę odbioru.

Podstawa prawna

 1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 2201 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1220).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz.U. z 2014 r. poz. 961)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz 2111).

Załączniki

Dodany dnia: 2024-01-10 Przez: Spirz Damian
Akceptowany dnia: 2024-01-11 12:36:22 Przez: Ludwiczak Tomasz
Generowany dnia: 2024-05-29 02:37:52 Przez: Gość