Uzgodnienie zasad i warunków korzystania z przystanków,
których właścicielem jest Miasto Kalisz

Szczegóły karty

WK-056 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-01-10
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzgodnienie zasad i warunków korzystania z przystanków,
których właścicielem jest Miasto Kalisz

Wydział: Wydział Komunikacji

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Spirz Damian

Osoba Nadzorująca: Ludwiczak Tomasz

Wymagane dokumenty

Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych (plik do pobrania).

 • Załączniki:

 1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności
  w zakresie przewozu osób.

 2. Proponowany rozkład jazdy, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2018 r. poz. 202) zawierający nazwy przystanków określone przez organ zarządzający przystankami.

 3. Mapa z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami na terenie Kalisza.

 4. Wykaz przystanków komunikacyjnych ze wskazaniem ich nazwy i numeracji (plik do pobrania).

Miejsce załatwienia sprawy

 Wydział Komunikacji

ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro, pokój nr 115

Odbiór dokumentów: I piętro, pokój nr 115

tel. +48 62 504 97 36

Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału

Termin

Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca a sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia sprawy

 1.  Wypełnij wniosek,
 2. Skompletuj dokumenty,
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 4. Przyjdź osobiście w wyznaczonym terminie do Urzędu po odbiór uzgodnienia zasad korzystania z przystanków

Opłaty

 
 • Opłata skarbowa za upoważnienie lub pełnomocnictwo:

17 zł – jeżeli przedsiębiorca wykonujący przewozy nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje)


Opłatę można wnieść:

 • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a

 • przelewem na konto Urzędu SANTANDER BANK S.A. - nr 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163 – opłata skarbowa za pełnomocnictwo, uzgodnienie przystanków.


Uwaga! Dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata skarbowa za pełnomocnictwo – uzgodnienie przystanków.

Tryb odwoławczy

  Brak

Informacje dodatkowe

 1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy o transporcie drogowym ) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.


2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

 • Przy składaniu kserokopii dokumentów należy okazać do wglądu oryginały tych dokumentów.

 • Złożyć wniosek o wydanie licencji i odebrać licencję w imieniu przedsiębiorcy może osoba, która posiada:

  • pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo

  • dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej np.:

   • oryginał wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

   • oryginał umowy spółki,

   • statut jednostki lub podmiotu.

 • Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie oraz udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.

 • Możliwe jest doręczenie uzgodnienia za pośrednictwem poczty (listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru), wówczas na wniosku należy wpisać taką formę odbioru.

 • Przewoźnik zobowiązany jest do przestrzegania rozkładu jazdy, zatrzymywania się na przystankach wyłącznie w celu i na czas konieczny do umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania. Postój autobusu możliwy jest wyłącznie na pętlach autobusowych lub przystankach początkowym i końcowym, o ile zostały na nich wyznaczone w tym celu miejsca.

 • Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest odpłatne. Stawki opłat za korzystanie przez przewoźnika z przystanków komunikacyjnych określone zostały w uchwale nr XV/184/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz.

 • Opłatę miesięczną stanowiącą iloczyn ilości zatrzymań w ciągu miesiąca (zgodnie z rozkładem jazdy) oraz stawki opłaty za jedno zatrzymanie, operator/przewoźnik zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy, w ciągu 15 dni, po zakończeniu miesiąca, za który dokonywane jest wyliczenie opłaty miesięcznej.

 • Udostępnienie (uzgodnienie) przystanków komunikacyjnych może zostać cofnięte w przypadku stwierdzenia:

  • nieprzestrzegania rozkładu jazdy i przez to utrudniania korzystania z przystanków przez innych
   użytkowników,

  • wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

  • stwarzania zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w szczególności poprzez blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym użytkownikom,

  • niepowiadomienia o zmianie rozkładu jazdy lub listy przystanków, z których przewoźnik korzysta,

  • zaprzestania działalności w zakresie przewozu osób.

 • Pozostałe warunki szczegółowo określone są w wydanym przewoźnikowi uzgodnieniu zasad korzystania z przystanków.

Podstawa prawna

 1.  Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 2201 z późn. zm.).
 2. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2023 poz. 2778 z późn. zm.).
 3. Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. 2018 r., poz. 202).
 4. Uchwała Nr XXXIX/528/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, z późn. zm.
 5. Uchwała nr XV/184/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Kalisz.
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023 r. poz 2111).

Załączniki

Dodany dnia: 2024-01-10 Przez: Spirz Damian
Akceptowany dnia: 2024-01-11 12:36:14 Przez: Ludwiczak Tomasz
Generowany dnia: 2024-05-29 02:02:16 Przez: Gość