Uzyskanie wpisu do ewidencji działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.Szczegóły karty

WKST-06 (3)

Urząd Miasta Kalisza, 2014-07-02
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie wpisu do ewidencji działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
Historyczny

Wydział: Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki

Proces: Zarządzanie sportem i turystyką

Właściciel: Bogaczyk Urszula

Osoba Nadzorująca: Marciniak Mieczysław

Wymagane dokumenty

 1. Pisemny wniosek (bez wzoru druku) Komitetu Założycielskiego do Prezydenta Miasta Kalisza o wpisanie stowarzyszenia do ewidencji, 
 2. Protokół Zebrania Założycielskiego z podjętymi uchwałami w sprawie:
  a) powołania stowarzyszenia,
  b)uchwalenia statutu,
  c)powołania Komitetu Założycielskiego,
 3. Statut stowarzyszenia w 3 egz.
 4. Lista członków założycieli ( min. 15 pełnoletnich osób, imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, podpis).
 5. Umowa najmu pomieszczenia na siedzibę stowarzyszenia
 6. Dowód wpłaty opłaty skarbowej za wpisanie stowarzyszenia do ewidencji.

Uwaga: wszystkie dokumenty powinny być oryginałami lub notarialnie potwierdzonymi kopiami.

Miejsce załatwienia sprawy


Wnioski, adresowane do Prezydenta Miasta Kalisza, składane są za pośrednictwem Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, ul. Kościuszki 1a, III piętro.

Termin

W terminie 14 dni od daty złożenia wniosku dokonuje się wpisu (w przypadku nie stwierdzenia błędów formalno - prawnych)

Sposób załatwienia sprawy

Stowarzyszenie/wnioskodawca otrzymuje decyzję.

Opłaty


Opłata skarbowa w wysokości 10 zł (dziesięć złotych) za wydanie decyzji, płatna w kasie Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Ratusz, Główny Rynek 20, parter lub w kasach UM przy ul. T. Kościuszki 1a, parter, Biuro Obsługi Interesantów lub przelewem na konto:
Urząd Miejski w Kaliszu, Główny Rynek 20
konto: mBank S.A. Oddział Korporacyjny Kalisz nr 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007
z dopiskiem „Wpis do ewidencji „ks”

Tryb odwoławczy

Wnioskującemu przysługuje prawo odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Kalisza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji. Odwołania dokonuje się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.

Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki,
ul. T. Kościuszki 1a, piętro III
tel.: 62 5049 704, fax.: 62 5049 701
e-mail: wksit@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267);
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715);
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, 1448, 1512 z późn. zm.);

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2014-07-02 Przez: Bogaczyk Urszula
Akceptowany dnia: 2014-07-18 10:39:42 Przez: Ścisła Marzena
Generowany dnia: 2024-07-15 12:31:54 Przez: Gość