UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI PRZYMUSOWEJ ZABEZPIECZAJĄCEJ NALEŻNOŚCI PODATKOWESzczegóły karty

WF-12 (25)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-10-04
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKREŚLENIE HIPOTEKI PRZYMUSOWEJ ZABEZPIECZAJĄCEJ NALEŻNOŚCI PODATKOWE
Historyczny

Wydział: Wydział Finansowy

Proces: Gromadzenie środków budżetowych

Właściciel: Lachman Małgorzata

Osoba Nadzorująca: Frąckowiak Krystyna

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o uzyskanie zezwolenia (plik do pobrania: WF-12-1),
 2. Dowód potwierdzenia wpłaty opłaty skarbowej ze zezwolenie.

Miejsce załatwienia sprawy

 • osobiście:
  Biuro Obsługi Interesantów
  ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
  stanowisko nr 26 i 27
 • na adres:
  Urząd Miasta Kalisza
  Wydział Finansowy
  Referat Rachunkowości Dochodów
  ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz

Termin

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

Uzyskanie wnioskowanego zezwolenia.

Opłaty

82,00 zł opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.

 • Wpłata na konto:
  Urząd Miasta Kalisza
  SANTANDER BANK POLSKA S.A. 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163
  Z zaznaczeniem tytułu wpłaty: opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki przymusowej.
 • Wpłata w kasach Urzędu:
  Biuro Obsługi Interesantów,  ul. Tadeusza Kościuszki 1A

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

Wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką pociąga za sobą wygaśnięcie hipoteki, chyba że z danego stosunku prawnego mogą powstać w przyszłości kolejne wierzytelności podlegające zabezpieczeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać:
- pod adresem: mstrzegiecka@um.kalisz.pl
- pod numerem tel.: 62 5049 762

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych osobowych.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest organ podatkowy - Prezydent Miasta Kalisza.
Z administratorem można kontaktować się:

· listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,

· telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,

· e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można się kontaktować:

· listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,

· telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,

· e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane są w celu wydania zaświadczenia zgodnie ze złożonym wnioskiem. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na organie podatkowym - Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być tylko osoby (podmioty) uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również udostępnione firmie Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni,
ul. Podolska 21 świadczącej usługi asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego OTAGO, z którego administrator danych osobowych korzysta do przetwarzania danych podatników i prowadzenia postępowań podatkowych.

Przechowywanie danych.

Dane osobowe przechowywane będą do momentu wydania zaświadczenia, a następnie przez czas wynikający
z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych tj. 5 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem danych przez organ podatkowy - Prezydenta Miasta Kalisza przysługuje Państwu:

· prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

· prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia,

· prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor Ochrony Danych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wydania zaświadczenia. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 • art. 100 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2023r. poz. 146 z późn. zm.);
 • art. 6 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023r. poz. 2111);
 • par. 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2023-10-04 Przez: Lachman Małgorzata
Akceptowany dnia: 2024-01-09 13:34:27 Przez: Frąckowiak Krystyna
Generowany dnia: 2024-06-22 13:19:26 Przez: Gość