Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
Szczegóły karty

WSO-072 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-08-08
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Sztrąpf Zbigniew

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

 •  Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób (plik do pobrania).
 • Załączniki:

 1. Zaświadczenie(a) o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy.
 2. Oświadczenie(a) członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia(ją) wymóg dobrej reputacji (plik do pobrania).
 3. Wykaz pojazdów (plik do pobrania).
 4. Kserokopia dowodu(ów) rejestracyjnego(ych) pojazdu(ów).
 5. Wydruk z CEIDG / KRS-u.
 6. Dowód uiszczenia opłaty.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów: Referat Licencji i Kontroli, I piętro, pokój nr 115

Odbiór dokumentów: Referat Licencji i Kontroli, I piętro, pokój nr 115

Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, I piętro, pokój nr 37, tel. +48 62 504 97 91

Termin

Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca a sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek.
 2. Skompletuj dokumenty.
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami.
 4. Odbierz licencję.

Opłaty

1. Opłaty administracyjne (w zależności od okresu ważności licencji):
 • Opłata za udzielenie licencji: 
- od 2 do 15 lat - 320 zł
- od 16 do 30 lat - 380 zł
- od 31 do 50 lat - 450 zł
 • W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji jednego lub więcej niż jednego pojazdu pobiera się opłatę jw., powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd.
 • Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
Opłatę można wnieść:

- w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a

- przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. nr 10 1020 2212 0000 5002 0387 5390 – opłata administracyjna za udzielenie licencji na przewóz osób


2. Opłata skarbowa za upoważnienie lub pełnomocnictwo:
17 zł – jeżeli przedsiębiorca wykonujący przewozy nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje)
Opłatę można wnieść:
- w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
- przelewem na konto Urzędu PKO Bank Polski S.A. nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 – opłata skarbowa za pełnomocnictwo

Uwaga! Dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata za licencję na przewóz osób” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo - licencja na przewóz osób”.

Tryb odwoławczy

Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa).

Informacje dodatkowe

  1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

 • Szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: +48 62 504 97 36 fax: +48 62 5049745 e-mail: wso@um.kalisz.pl.
 • Prezydent Miasta Kalisza jest organem właściwym w sprawie udzielenia licencji przedsiębiorcy posiadającemu siedzibę albo miejsce zamieszkania na obszarze miasta Kalisza.
 • Opłatę za udzielenie licencji należy uiścić przed złożeniem wniosku.
 • Przy składaniu kserokopii dokumentów należy okazać do wglądu oryginały tych dokumentów.
 • W przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu należy również dołączyć dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim.
 • Urząd ma możliwość pobrania w imieniu przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, zatrudnionych przez niego kierowców oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz zaświadczenie o niekaralności. W takim przypadku należy wypełnić wniosek o pobranie zaświadczenia o niekaralności (plik do pobrania).
 • Złożyć wniosek o wydanie licencji i odebrać licencję w imieniu przedsiębiorcy może osoba, która posiada:
  • pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo

  • dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej np.:

   • oryginał wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

   • oryginał umowy spółki,

   • statut jednostki lub podmiotu.

 • Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie oraz udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.

 • Możliwe jest doręczenie licencji za pośrednictwem poczty (listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru), wówczas na wniosku należy zaznaczyć taką formę odbioru.

Urzędowy paczkomat InPost Urząd24 Urząd Miasta Kalisza

Obsługa w zakresie spraw związanych z licencją może być dokonana za pośrednictwem paczkomatu InPost. Zasady funkcjonowania paczkomatu: https://www.kalisz.pl/urzad/e-urzad/paczkomat-urzedowy

Podstawa prawna

 1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 180 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1220).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r.,poz. 2377).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz 1923 z późn. zm.).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2022-08-08 Przez: Sztrąpf Zbigniew
Akceptowany dnia: 2024-01-09 10:38:21 Przez: Ludwiczak Tomasz
Generowany dnia: 2024-06-22 13:35:38 Przez: Gość