ZAWIADOMIENIE O NABYCIU/ZBYCIU POJAZDU Szczegóły karty

WSO-13 (29)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-06-27
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZAWIADOMIENIE O NABYCIU/ZBYCIU POJAZDU
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Hofman Marzena

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

wniosek zawiadomienia o nabyciu/zbyciu pojazdu (zgodny ze wzorem - plik do pobrania WSO-13-(18).

Załączniki:

 • kopia dokumentu na podstawie, którego nastąpiło nabycie/zbycie pojazdu (np. umowa, faktura)
  1. w przypadku współwłasności banku dokument na podstawie, którego nastąpiło przeniesienie własności pojazdu,
  2. w przypadku własności/współwłasności osoby zmarłej postanowienie sądu o nabyciu spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

Do wglądu:

 1. dokument stwierdzający tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy.
 2. przedstaw ważną polisę OC .

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 20, 28
Odbiór dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 20, 28
Nadzór (uwagi):  Naczelnik Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 37 tel.+48 62 5049791

Termin

bezpośrednio, po złożeniu wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty,
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 3. W dniu złożenia wniosku otrzymasz  wpis na kopii dokumentu sprzedaży, potwierdzający zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu.

Opłaty

17,00 zł - pełnomocnictwo, jeżeli właściciel pojazdu nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje).

• opłatę można uiścić:
- w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
- przelewem na konto Urzędu  Santander Bank Polska S.A.55 1090 1128 0000 0001 5108 9163

UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć  „opłata skarbowa za pełnomocnictwo”. Przy dokonaniu płatności przelewem w tytule przelewu prosimy o wpisanie nr VIN pojazdu.

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, ( kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

• szczegółowe informacje w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: + 48 62 5049748, fax: +48 62 5049745, e-mail: wso@um.kalisz.pl,
• zgłoszenia sprzedaży (darowizny) pojazd w imieniu właściciela pojazdu może dokonać osoba, która posiada:
• pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby
a. fizycznej bądź osoby prawnej, albo
b. dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej.
• upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej

Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu/zbyciu pojazdu.

Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP wbrew przepisowi art. 78 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym,  nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu podlega karze pieniężnej od 200 zł do 1000 zł.

W przypadku gdy wniosek składa jedna osoba, a pojazd stanowi przedmiot współwłasności - osoba wnosząca wniosek składa pisemne oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli.

Podstawa prawna

 •  art. 78 ust. 2 pkt 1, art. 140 mb pkt. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.  2023 r., poz. 1047 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracja pojazdów (Dz.U. z 2022 r., poz. 1847 z późn.zm.)
 •  Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2022r., poz. 2277 z późn.zm.)
 •  cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm. )
 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r., poz. 775 z późn. zm.)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2023-06-27 Przez: Hofman Marzena
Akceptowany dnia: 2024-01-11 12:41:15 Przez: Ludwiczak Tomasz
Generowany dnia: 2024-05-27 12:24:25 Przez: Gość