ZAWIADOMIENIE O MONTAŻU/DEMONTAŻU INSTALACJI GAZOWEJ Szczegóły karty

WSO-16 (29)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-06-27
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZAWIADOMIENIE O MONTAŻU/DEMONTAŻU INSTALACJI GAZOWEJ
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Hofman Marzena

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

• wniosek zawiadomienia o dokonaniu montażu lub demontażu instalacji gazowej (zgodny ze wzorem – plik do pobrania WSO-16-01).

Załączniki:
• oryginał wyciągu ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,
• oryginał faktury VAT albo rachunku za montaż instalacji,
• oryginał dowodu rejestracyjnego pojazdu,
• oryginał zaświadczenia z badania technicznego pojazdu, jeżeli upłynął termin okresowych badań technicznych, a właściciel pojazdu nie zawiadomił o fakcie montażu instalacji gazowej w wymaganym 30 dniowym okresie,
• oryginał zaświadczenia z badania technicznego pojazdu w przypadku demontażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,

Do wglądu:
• dokument stwierdzający tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy.
• przedstaw ważną polisę OC.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 14,15
Odbiór dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 14,15
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 37
tel. +48 62 5049791

Termin

bezpośrednio, po złożeniu zawiadomienia,

Sposób załatwienia sprawy

  1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty,
  2. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
  3. W dniu złożenia wniosku otrzymasz, wpis/wykreślenia w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym.

Opłaty

17,00 zł - upoważnienie, jeżeli właściciela pojazdu nie składa zawiadomienia osobiście (patrz dodatkowe informacje).

• opłatę można uiścić:
- w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
- przelewem na konto Urzędu  Santander Bank Polska S.A.55 1090 1128 0000 0001 5108 9163

UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć  „opłata skarbowa za pełnomocnictwo”. Przy dokonaniu płatności przelewem w tytule przelewu prosimy o wpisanie nr VIN pojazdu.

Tryb odwoławczy

Brak (czynność materialno-techniczna)

Informacje dodatkowe

1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, ( kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

• szczegółowe informacje w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: +48 62 5049744, + 48 505 057 040, +48 505 056 362, fax: +48 62 5049745, e-mail: wso@um.kalisz.pl,
• zawiadomić o montażu lub demontażu instalacji gazowej w imieniu właściciela pojazdu może osoba, która posiada:
a. pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
b. dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej.
• upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej,
• montaż instalacji gazowej w zarejestrowanym pojeździe, którego okresowe badanie techniczne jest dłuższe niż 12 miesięcy (licząc od daty montażu instalacji gazowej) powoduje skrócenie terminu badań technicznych. Powoduje to konieczność wymiany dowodu rejestracyjnego. W tym celu właściciel pojazdu składa wypełniony wniosek zawiadomienia o dokonaniu montażu instalacji gazowej i dołącza:
- oryginał dowodu rejestracyjnego pojazdu,
- oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana,
- oryginał wyciągu ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem

- oryginał faktury VAT albo rachunku za montaż instalacji.

Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu). 

Podstawa prawna

  •  art. 78 ust. 2 pkt 2, art. 81 ust. 4, ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023r., poz. 1047 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz.U. z 2022 r., poz. 1847 z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 14 kwietnia 2023r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz.U. 2023, poz. 919)
  • Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (  Dz. U. z 2022r., poz. 2277 z póżn.zm.)
  •  cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2023-06-27 Przez: Hofman Marzena
Akceptowany dnia: 2024-01-11 12:39:48 Przez: Ludwiczak Tomasz
Generowany dnia: 2024-07-22 20:47:31 Przez: Gość