ZASTRZEŻENIE I COFANIE ZASTRZEŻENIA NUMERU PESELSzczegóły karty

BSO-014 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-01-29
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZASTRZEŻENIE I COFANIE ZASTRZEŻENIA NUMERU PESEL

Wydział: Biuro Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Klimaszewska Cieślak Honorata

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty


1. Wniosek o zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL – wypełniony formularz.

2. Dokument potwierdzający tożsamość ( do wglądu ).

Miejsce załatwienia sprawy

  Biuro Spraw Obywatelskich

ul. Tadeusza Kościuszki 1A 62-800 Kalisz

Biuro Obsługi Interesantów

Stanowiska 3,4,5,8,9,10,11

tel. +48 62 50 49 741, +48 62 50 49 740

Termin

  Potwierdzenie zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL wydawane jest w dniu zgłoszenia.

Sposób załatwienia sprawy

   Wypełnij i złóż wniosek
 • pisemnie

Należy złożyć wniosek, który zawiera dane osobowe: imię i nazwisko, numer PESEL, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego.

Opłaty

 • Brak opłat – jeżeli chodzi o zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL.

 • 17 zł – za wydanie zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych dotyczący osoby, której dane są przetwarzane w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL

 • 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa szczególnego

 • pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, zstępnemu, wstępnemu, rodzeństwu nie podlega opłacie skarbowej

 • opłaty za wydanie zaświadczenia można dokonać w kasach urzędu (Biuro Obsługi Interesantów ul. T. Kościuszki 1A) lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza

  nr: SANTANDER BANK S.A. nr 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163

Tryb odwoławczy

  Brak

Informacje dodatkowe

 

Osobie pełnoletniej, której dane są gromadzone w rejestrze PESEL, umożliwia się nieodpłatne zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL.

Zastrzeżenia i cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL dokonuje się:

1. przy użyciu usługi: mObywatel, bankowości elektronicznej, profilu zaufanego

2. na wniosek składany osobiście w organie dowolnej gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem;

3. w banku krajowym, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej oraz na poczcie.


Organ gminy na wniosek zainteresowanej osoby wydaje potwierdzenie zastrzeżenia lub cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek może złożyć opiekun prawny lub kurator.

W przypadku niemożności złożenia wniosku spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika. Pełnomocnik składa pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności wraz z uzasadnieniem okoliczności i potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.


Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL, umożliwia się wgląd do rejestru w zakresie danych jej dotyczących. Wgląd następuje przy użyciu usługi elektronicznej lub na wniosek zainteresowanej osoby złożony w postaci papierowej lub elektronicznej w organie dowolnej gminy. W tym celu należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia zawierającego pełny lub częściowy odpis danych dotyczący osoby, której dane są przetwarzane w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.

Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z zastrzeżeniem i cofnięciem zastrzeżenia numeru PESEL, można uzyskać pod nr telefonu: +48 62 50 49 740 lub +48 62 50 49 741,
e-mail: bso@um.kalisz.pl.

Podstawa prawna

 
 1. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2022 poz. 671 t.j)

 2. ustawa z dnia 24.09.2010. r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2022 poz. 1191 t.j.)

 3. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. 2023 poz. 57 t.j.)

 4. rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 07.11.2023 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL (dz.U. 2023 poz. 2485)

Załączniki

Dodany dnia: 2024-01-04 Przez: Juszczak Michał
Akceptowany dnia: 2024-01-29 10:51:49 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2024-05-29 02:59:52 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2023-11-17 - 2024-01-29 10:51:49
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja