Kaliska Karta Mieszkańca/ Kaliska Karta Rodzina 3+/ Kaliska Karta Senior
Szczegóły karty

WSSM-031 (3)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-10-06
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Kaliska Karta Mieszkańca/ Kaliska Karta Rodzina 3+/ Kaliska Karta Senior

Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Udzielanie świadczeń socjalnych

Właściciel: Makowska Ewa

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

 
Warunkiem otrzymania Kaliskiej Karty Mieszkańca jest:
  • złożenie Wniosku o wydanie Karty w Punkcie Obsługi Klienta Kaliskich Linii Autobusowych przy ul. Podmiejskiej 2a (Dworzec Autobusowy),
  • okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość,  
  • przestawienie do wglądu w Punkcie Obsługi Klienta pierwszej strony rozliczenia podatku dochodowego od osób
fizycznych za rok poprzedni, z prezentatą Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu;
  •  w przypadku rozliczania się przez Internet - przedstawienie potwierdzenia UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru), potwierdzającego złożenie deklaracji PIT do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu,
  • w przypadku rozliczenia emerytów i rencistów - przedstawienie posiadanego formularza PIT-40A (otrzymanego z ZUS) wraz z podpisanym oświadczeniem, że nie składali osobiście zeznania rocznego i jest to rozliczenie ostateczne (nie złożono innego zeznania podatkowego) lub przedstawienie potwierdzenia złożenia w Pierwszym Urzędzie Skarbowym PIT OP, informującego o przekazaniu 1% podatku na dowolną Organizację Pożytku Publicznego,
  • w przypadku rolników i członków ich rodzin, którzy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - przedstawienie dowodu wpłaty podatku rolnego w Urzędzie Miasta Kalisza wraz z podpisanym oświadczeniem, że nie składali osobiście zeznania rocznego.
  • w przypadku opiekunów dzieci i pełnoletnich wychowanków przebywających w pieczy zastępczej - przestawienie zaświadczenia potwierdzającego fakt wychowywania dziecka/dzieci,, pochodzących z Kalisza, w rodzinnej pieczy zastępczej;

Wniosek o wydanie Karty można złożyć również drogą elektroniczną, wypełniając formularz na stronie internetowej www.kalisz.informica.pl.

Miejsce załatwienia sprawy

  Punkt Obsługi Klienta Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. 
  ul. Podmiejska 2a
  62-800 Kalisz
  (Dworzec Autobusowy),

Termin

Wniosek o wydanie Kaliskiej Karty Mieszkańca, Kaliskiej Karty Rodzina 3+, Kaliskiej Karty Senior rozpatrywany będzie w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

  - wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek wraz z załącznikami składany jest w Punkcie Obsługi Klienta Kaliskich Linii Autobusowych przy ul. Podmiejskiej 2a (Dworzec Autobusowy),
 - wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku,
 - Karta zostanie wydana w terminie 30 dni od daty prawidłowego złożenia wniosku.

Opłaty

  20,00 zł za wydanie Karty
  20,00 zł. za wydanie duplikatu Karty

Tryb odwoławczy

  Brak.

Informacje dodatkowe

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:   62 504 97 31

Podstawa prawna

  1.  Uchwała Nr XLIX/646/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu "Kaliska Karta Mieszkańca" (z późn. zmianami),
2. Zarządzenie Nr 603/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 września 2023 roku w sprawie ustalenia logo Programu "Kaliskiej Karty Mieszkańca" oraz Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania  z "Kaliskiej Karty Mieszkańca" wraz z wzorem Karty oraz wzorem wniosku o wydanie Karty.

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2023-10-06 Przez: Makowska Ewa
Akceptowany dnia: 2023-10-20 10:01:26 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2024-06-22 12:47:20 Przez: Gość