Kaliska Karta Mieszkańca/ Kaliska Karta Rodzina 3+/ Kaliska Karta Senior
Szczegóły karty

WSSM-031 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-01-05
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Kaliska Karta Mieszkańca/ Kaliska Karta Rodzina 3+/ Kaliska Karta Senior

Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Udzielanie świadczeń socjalnych

Właściciel: Kowalska Martyna

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

 
Warunkiem otrzymania Kaliskiej Karty Mieszkańca jest:
  • złożenie Wniosku o wydanie Karty w Punkcie Obsługi Klienta Kaliskich Linii Autobusowych przy ul. Podmiejskiej 2a (Dworzec Autobusowy),
  • okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość,  
  • złożenie oświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały w Kaliszu,
  • w przypadku złożenia zeznania za ostatni rok podatkowy w formie papierowej, przedstawienie:

       * potwierdzenia złożenia zeznania rocznego wydanego przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu;
       * w przypadku braku takiego potwierdzenia, kserokopii pierwszej strony zeznania rocznego wydanego przez    Pierwszy Urząd Skarbowy w Kaliszu;

  •  w przypadku rozliczania się przez Internet - przedstawienie potwierdzenia UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru), potwierdzającego złożenie deklaracji PIT do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu,
  • w przypadku rozliczenia emerytów i rencistów - przedstawienie posiadanego formularza PIT-40A (otrzymanego z ZUS) wraz z podpisanym oświadczeniem, że nie składali osobiście zeznania rocznego i jest to rozliczenie ostateczne (nie złożono innego zeznania podatkowego) lub przedstawienie potwierdzenia złożenia w Pierwszym Urzędzie Skarbowym PIT OP, informującego o przekazaniu 1% podatku na dowolną Organizację Pożytku Publicznego,
  • w przypadku rolników i członków ich rodzin, którzy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - przedstawienie dowodu wpłaty podatku rolnego w Urzędzie Miasta Kalisza wraz z podpisanym oświadczeniem, że nie składali osobiście zeznania rocznego.

Wniosek o wydanie Karty można złożyć również drogą elektroniczną, wypełniając formularz na stronie internetowej www.kalisz.pl/kkm.

Miejsce załatwienia sprawy

  Punkt Obsługi Klienta Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. 
  ul. Podmiejska 2a
  62-800 Kalisz
  (Dworzec Autobusowy),

Termin

Wniosek o wydanie Kaliskiej Karty Mieszkańca, Kaliskiej Karty Rodzina 3+, Kaliskiej Karty Senior rozpatrywany będzie w terminie 45 dni od daty złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

  - wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek wraz z załącznikami składany jest w Punkcie Obsługi Klienta Kaliskich Linii Autobusowych przy ul. Podmiejskiej 2a (Dworzec Autobusowy),
 - wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku,
 - Karta zostanie wydana w terminie 45 dni od daty prawidłowego złożenia wniosku.

Opłaty

  20,00 zł za wydanie Karty
  20,00 zł. za wydanie duplikatu Karty

Tryb odwoławczy

  Brak.

Informacje dodatkowe

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:   62 504 97 31

Podstawa prawna

  1.  Uchwała Nr XLIX/646/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu "Kaliska Karta Mieszkańca" (z późn. zmianami),
2. Zarządzenie Nr 707a/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia logo Programu "Kaliskiej Karty Mieszkańca" oraz Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania  z "Kaliskiej Karty Mieszkańca" wraz z wzorem Karty oraz wzorem wniosku o wydanie Karty.
3. Zarządzenie Nr 883/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia logo Programu "Kaliskiej Karty Mieszkańca" oraz Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z "Kaliskiej Karty Mieszkańca" wraz z wzorem Karty oraz wzorem wniosku o wydanie Karty.

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2023-01-05 Przez: Kowalska Martyna
Akceptowany dnia: 2023-10-13 10:28:16 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2024-06-22 14:00:06 Przez: Gość