Uzyskanie zaświadczenia o dokonaniu wpłat należności podatkowych w kasach tut. Urzędu.Szczegóły karty

WF-01 (28)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-05-29
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie zaświadczenia o dokonaniu wpłat należności podatkowych w kasach tut. Urzędu.
Historyczny

Wydział: Wydział Finansowy

Proces: Gromadzenie środków budżetowych

Właściciel: Lachman Małgorzata

Osoba Nadzorująca: Frąckowiak Krystyna

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o uzyskanie zaświadczenia (plik do pobrania: WF-01-1).
 2. Dowód potwierdzenia wpłaty opłaty skarbowej za zaświadczenie.

Miejsce załatwienia sprawy

 • osobiście:

Biuro Obsługi Interesantów
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
stanowisko nr 26 i 27

 • na adres:

Urząd Miasta Kalisza
Wydział Finansowy
Referat Rachunkowości Dochodów
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz.

Termin


Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy


Uzyskanie wnioskowanego zaświadczenia.

Opłaty

17,00 zł opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

 • Wpłata na konto:

Urząd Miasta Kalisza
SANTANDER BANK POLSKA S.A. 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163
Z zaznaczeniem tytułu wpłaty: opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpłaty należności podatkowych

Wpłata w kasach Urzędu:

Biuro Obsługi Interesantów,
ul. Tadeusza Kościuszki 1A

Tryb odwoławczy

Organ podatkowy może odmówić wydania zaświadczenia w drodze postanowienia.
Wyróżnia się trzy przypadki odmowy wystawienia zaświadczenia:

 • w wyniku braku interesu prawnego osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia,
 • w przypadku niewłaściwości organu, do którego skierowano żądanie,
 • gdy nie można spełnić żądania odnośnie treści zaświadczenia, czy ze względu na treść posiadanych danych lub dokumentów, czy też uwagi na zakaz ustanowiony w odrębnych przepisach.

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie.

Informacje dodatkowe

 • Zaświadczenie wydaje się w przypadku zagubienia lub zniszczenia przez podatnika wydanego mu pokwitowania wpłaty.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać:
  - pod adresem: mstrzegiecka@um.kalisz.pl
  - pod numerem 062 5049 762
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

  Administrator danych osobowych.

  Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest organ podatkowy - Prezydent Miasta Kalisza.
  Z administratorem można kontaktować się:

  · listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,

  · telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,

  · e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

  Inspektor ochrony danych.

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można się kontaktować:

  · listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,

  · telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,

  · e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

  Cele i podstawy przetwarzania.

  Dane osobowe przetwarzane są w celu wydania zaświadczenia zgodnie ze złożonym wnioskiem. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na organie podatkowym - Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

  Odbiorcy danych osobowych.

  Odbiorcami danych mogą być tylko osoby (podmioty) uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również udostępnione firmie Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni,
  ul. Podolska 21 świadczącej usługi asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego OTAGO, z którego administrator danych osobowych korzysta do przetwarzania danych podatników
  i prowadzenia postępowań podatkowych.

  Przechowywanie danych.

  Dane osobowe przechowywane będą do momentu wydania zaświadczenia, a następnie przez czas wynikający
  z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych tj. 5 lat.

  Prawa osób, których dane dotyczą.

  W związku z przetwarzaniem danych przez organ podatkowy - Prezydenta Miasta Kalisza przysługuje Państwu:

  · prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  · prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia,

  · prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

  · prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

  Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor Ochrony Danych.

  Informacja o wymogu podania danych.

  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wydania zaświadczenia. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 1. art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022r., poz. 2651 z późn. zm.),
 2. § 7 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375),
 3. art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022r. poz. 2142  z późn. m.) w związku z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej część II ust. 21, 
 4. § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2023-05-29 Przez: Lachman Małgorzata
Akceptowany dnia: 2023-10-04 07:29:54 Przez: Frąckowiak Krystyna
Generowany dnia: 2024-06-22 13:48:16 Przez: Gość